Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Gospodarka

Wiodącą funkcją gospodarczą gminy jest turystyka i wypoczynek, a dodatkową rolnictwo i mieszkalnictwo.

Rolnictwo

Użytki rolne gminy stanowią 29,8% ogólnej powierzchni obszaru. Wśród nich dominują grunty orne, które stanowią 20,6% powierzchni oraz łąki i pastwiska stanowiące 9,1%.

Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy kształtuje się poniżej poziomu średniego i większość indywidualnych gospodarstw rolnych o małej powierzchni określają ograniczone możliwości uprawy roślin i rozwoju gospodarki rolnej na jej terenie.

Zasoby leśne

Lasy zajmują około 52% powierzchni gminy co stanowi 8820 ha, z tego lasy prywatne zajmują powierzchnię 201 ha, a lasy komunalne 298 ha. Zalesione są głównie tereny położone w środkowej i północno-wschodniej części gminy.
Mniejsze kompleksy leśne występują w południowo - zachodniej jej części na gruntach sołectwa Zawada.

Do grupy lasów ochronnych zaliczanych jest ponad 43% ich powierzchni, a w granicach chronionego krajobrazu znajdują się prawie wszystkie kompleksy leśne gminy. Pozostałe lasy mają charakter gospodarczy. Na ich terenie występują jednak stanowiska roślin chronionych, a znaczne ich powierzchnie stanowią ostoje zwierząt i ptactwa. Ma to znaczny wpływ na ograniczenie gospodarczego użytkowania tych kompleksów leśnych.

Przemysł

Przemysł na terenie gminy Turawa jest śladowym elementem gospodarki. W obecnej chwili działa tu Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu.
Ze względu na rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowej rozwój przemysłu na większą skalę nie jest pożądany. Wsiami posiadającymi najlepsze warunki do jego rozwoju są, położone z dala od jezior, Osowiec, Węgry, Bierdzany. Posiadają one dobre powiązania komunikacyjne i sprzyjające warunki przyrodnicze do rozwoju tej funkcji.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 542 podmiotów gospodarczych, z tego usługami i produkcją zajmuje się 268 zakładów. Największa ich koncentracja znajduje się bliżej Opola, a więc w Zawadzie, Kotorzu Małym, Węgrach, Osowcu i w Turawie. Większość zakładów to firmy jednoosobowe lub rodzinne ale ich spora ilość oraz różnorodność świadczonych usług w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców.

Handel i gastronomia

Największa ilość placówek handlowych znajduje się we wsi Turawa, gdzie stanowią one 24,5% ich liczby w gminie.W elementarne usługi handlowe wyposażone są wszystkie wsie w gminie, a ich struktura przestrzenna jest prawidłowa. Dominują jednak sklepy małe. Idealne warunki pod budowę hipermarketu występują w zachodniej części gminy na terenach sąsiadujących z obwodnicą miasta Opola.

Na terenie gminy istnieje 21 lokali gastronomicznych z 656 miejscami konsumpcyjnymi. Dominują bary, które stanowią 76% ogólnej liczby.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.