Komunikacja

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa relacji Opole - Jełowa - Kluczbork. Najistotniejszą rolę w obsłudze komunikacyjnej gminy oraz w dostępności do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych odgrywa system drogowy. Przez gminę przebiega jedna droga krajowa oraz dwie drogi wojewódzkie, mające zasadnicze znaczenie dla rozwiązań komunikacyjnych jej obszaru z miastem wojewódzkim Opole oraz z Kluczborkiem i Ozimkiem. Najważniejszą rolę w powiązaniach komunikacyjnych wsi w gminie z sąsiednimi ośrodkami gminnymi pełnią drogi powiatowe, które wymagają modernizacji i rozbudowy podobnie jak drogi gminne.

Energetyka

Istniejący system zasilania gminy w energię elektryczną nie zapewnia potrzeb mieszkańców na zadowalającym poziomie, szczególnie w południowo-zachodniej i centralnej części gminy. Wiąże się to z realizacją dużej ilości domków letniskowych oraz intensywnym rozwojem mieszkalnictwa przy braku rozbudowy systemu zasilania. Plany rozwojowe zakładają potrzebę modernizacji i rozbudowy sieci średnich napięć na terenie gminy.

Zaopatrzenie w gaz

Przez zachodnią część gminy przebiega tranzytem gazociąg wysokoprężny relacji Kępno- Kluczbork - Opole.Sporządzona już koncepcja zakłada gazyfikację głównie północno-wschodniej części gminy, tj. wsi Bierdzany, Ligota Turawska, Zakrzów Turawski, Kadłub Turawski i Rzędów, a także wsi Węgry i Osowiec, w oparciu o gazociąg tranzytowy zbudowany w rejonie wsi Kolonowice. Celem gazyfikacji gminy jest poprawa standardów życia mieszkańców i ochrona powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie zagrożeń dla kompleksów leśnych, stanowiących ważny element regionalnego ekosystemu oraz podstawę rozwoju rekreacji i wypoczynku.

Zaopatrzenie w wodę

Gmina jest w 100% zwodociągowana. Funkcjonują trzy wodociągi grupowe:·  Turawa - Marszałki·  Kadłub Turawski·  Opole - Zawada.Wodociąg grupowy Kadłub Turawski zaopatrywany jest z ujęcia wody położonego we wsi Kadłub Turawski. Woda jest dobrej jakości. Wodociąg zbiorowy Turawa zaopatrywany jest z ujęcia Turawa - Marszałki. Wieś Zawada włączona została do wodociągu miasta Opola, który zasilany jest z ujęcia w Zawadzie. Obok tych wodociągów grupowych istnieją lokalne ujęcia wody na obrzeżach jezior turawskich.

Kanalizacja i ścieki

Na terenie gminy działa oczyszczalnia ścieków w Kotorzu Małym oraz kanalizacja we wsiach Turawa, Osowiec i Trzęsiny,część Węgier, Kotórz Mały i Zawada.Gospodarka ściekowa gminy, zarówno na terenach wiejskich, jak i na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych, w przeważającej części opiera się na przejściowym gromadzeniu ścieków w bezodpływowych zbiornikach wybieralnych i wywożeniu ich do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym. W najbliższych latach planuje się zmianę tej sytuacji poprzez budowę kolektora w kierunku południowej strony Jeziora oraz sieć dla ośrodków tam funkcjonujących, a także skanalizowanie wsi i budowę małych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami

Odpady komunalne  wytworzone przez mieszkańców Gminy Turawa, wywożone są na Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Opolu, ponieważ  eksploatacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bierdzanach zakończyła się 30.09.2004 r. W 2006r. składowisko decyzją OŚ.DLP.7647-83/06 z dnia 27.10.2006 r.  Starosty Opolskiego  uzyskało zgodę na zamknięcie i rekultywację.  Ponadto w maju ubiegłego roku został opracowany projekt budowlano-wykonawczy „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Bierdzany, Gm. Turawa”, w którym określono założenia techniczne i biologiczne rekultywacji składowiska.

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa reguluje Uchwała nr XXXI/252/2006 Rady Gminy w Turawie z dnia 27 stycznia 2006.

Na terenie Gminy Turawa działa system selektywnej zbiórki odpadów oparty o sieć rozstawionych na obszarze Gminy pojemników 240l i 1100l – łącznie 47 gniazd zbiórki oraz system tzw. „workowy”, w którym uczestniczy około 1750 posesji (każda posesja wyposażona jest w komplet trzech worków). Zbiórka odpadów od mieszkańców odbywa się raz w miesiącu według harmonogramu ustalonego przez REMONDIS Opole Sp. zo.o.

Na terenie Gminy istnieje także system zbierania odpadów niebezpiecznych, oparty na sieci specjalistycznych rozstawionych w wybranych punktach pojemników 120 – 240l. Łącznie istnieje pięć tzw „gniazd” zbiorki odpadów niebezpiecznych (Węgry, Kadłub Turawski,  Turawa, Zawada, Kotórz Mały).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się dwa razy w roku (wiosna, jesień) w formie tzw. „wystawki” z wcześniejszym przekazaniem informacji do wiadomości mieszkańców Gminy.

 

Telekomunikacja

Gmina posiada dwie centrale automatyczne o łącznej pojemności 240 NN: jedną w Turawie, drugą w Ligocie Turawskiej.Ta ilość przyłączy telefonicznych wśród gmin wiejskich województwa opolskiego kwalifikuje Turawę na poziomie wysokim i przewiduje się, że potrzeby w tym zakresie będą zaspokojone przez najbliższe lata.
 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 19-09-2007 08:53

Przewiń do góry