Przewodnicząca

Rady Gminy Turawa

informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców gminy Turawa do debaty nad

Raportem o stanie gminy Turawa za 2023 rok

w terminie do 25 czerwca 2024 roku do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy
w Turawie.

Raport o stanie gminy Turawa zostanie omówiony na Sesji Rady Gminy Turawa w dniu 26 czerwca 2024 roku.

Mieszkańcy w liczbie maksymalnie 15 osób, którzy chcieliby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos), składają do przewodniczącej rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

Debata nad raportem odbędzie się podczas

Sesji Rady Gminy Turawa w dniu 26 czerwca 2024 roku. o godz. 9:00

w budynku Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa – sala konferencyjna

Dokumenty do pobrania:

 1.  DOCXzgłoszenie Raport o stanie gminy 2023.docx (20,08KB)
 2.  PDFRAPORT O STANIE GMINY TURAWA ZA 2023 ROK.pdf (9,03MB)

/-/ IWONA DUDA

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Turawa z siedzibą w Turawie
  (46-045) przy ulicy Opolskiej 39c,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można nawiązać pod adresem e-mail: ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach organizowanej debaty nad Raportem o stanie gminy, w celu wyrażenia opinii, złożenia wniosków lub uwag, na podstawie art. 28aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane w czasie określonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania wpłynie na niemożność rozpatrzenia złożonego formularza.
Opublikował(a): Aleksandra Gaweł
Data publikacji:
 10-06-2024 14:13

Modyfikował(a): Aleksandra Gaweł
Data modyfikacji:
 10-06-2024 14:15
Przewiń do góry