Ustawa z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2022r. poz. 1051) wprowadziła zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczące rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, które obowiązują  od dnia 1 marca 2019 r.

Świadczenie to może zostać przyznane przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przysługuje ono osobom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest traktowane tak samo jak ustalone prawo do emerytury lub renty. Oznacza to, że przyznanie prawa jest okolicznością powodującą ustanie ubezpieczenia społecznego rolników.

Fakt przyznania tego świadczenia należy zgłosić, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji w przedmiotowej sprawie, w jednostce organizacyjnej Kasy, właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego- w celu podjęcia decyzji w sprawie ubezpieczenia.

Wprowadzone przepisy dają możliwość osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające objęcia ubezpieczeniem:

-  emerytalno-rentowym  na wniosek do osiągnięcia 25-letniego okresu niezbędnego do przyznania świadczenia emerytalnego w Kasie;

- wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim w zakresie ograniczonym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, jeżeli osoba ta prowadzi nadal działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym.

Wniosek o objęcie wyżej wymienionym/i  ubezpieczeniem/ubezpieczeniami  należy złożyć w jednostce organizacyjnej Kasy, właściwej dla miejsca prowadzenia działalności rolniczej.

Szczegółowych informacji w zakresie wysokości i terminu opłacania składek oraz obejmowania ubezpieczeniem osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia, udzielają jednostki organizacyjne KRUS.

Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.gov.pl/krus

Katarzyna Bunkiewicz – Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

Opublikował(a): Mirela Bąk
Data publikacji:
 12-03-2024 08:32

Modyfikował(a): Mirela Bąk
Data modyfikacji:
 12-03-2024 08:32
Przewiń do góry