Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Gmina Turawa realizuje usługi opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Bezpośrednim realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie.

 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ust. 2 tej ustawy

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Adresaci Programu:

Opieka dzienna:

1) 3 dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i 3 ich opiekunów

2) 25 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi oraz 24 ich opiekunów:

 

 

Opieka całodobowa:

6 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi oraz 6 ich opiekunów.

 

Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (stanowiący załącznik nr 7 do Programu) oraz pozostałe dokumenty niezbędne do uczestnictwa w Programie dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie, 46-045 Turawa, ul. Opolska39 C oraz na stronie internetowej – w załącznikach poniżej.

 

Więcej informacji można uzyskać od pracowników Sekcji Pracy Socjalnej, Wsparcia Rodziny, Seniora i Programów Celowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie pod nr tel. 77 421 22 29, wew. 582-584.

 

Program „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego, a całkowita wartość dofinansowania dla Gminy Turawa wynosi
242 040,90 zł

 

W ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, Gmina Turawa zrealizuje łącznie 4396 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie dziennej opieki i 84 dni usług opieki wytchnieniowej w formie opieki całodobowej.

 

opieka wytchnienowa.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.