Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Gmina Turawa pozyskała środki na realizację usług asystencji osobistej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Bezpośrednim realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

 

Adresaci Programu:

- 3 dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

-  30 osób z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności  (19 osób)
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (11 osób)
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (stanowiący załącznik nr 7 do Programu) oraz pozostałe dokumenty niezbędne do uczestnictwa  w Programie dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie, 46-045 Turawa, ul. Opolska 39 C oraz na stronie internetowej – w załącznikach poniżej.

Więcej informacji można uzyskać od pracowników Sekcji Pracy Socjalnej, Wsparcia Rodziny, Seniora i Programów Celowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie pod nr tel. 77 421 22 29, wew. 582-584.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego, a całkowita wartość dofinansowania dla Gminy Turawa wynosi  178 567,12 zł

W ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, Gmina Turawa zrealizuje łącznie 3366 godzin usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

 

asystent osoby niepełnosprawnej.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.