Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

 

 

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945)

 

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) ………………………………………………………..……PESEL 1).......................................

oświadczam, że:

1) nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

2) w ciągu ostatniego roku, nie zatrudniałem(-am) innych osób 2)

 

 

         ..........................................................................

                    (data i podpis osoby uprawnionej)

 

1) W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

2) Dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

Pole tekstowe: Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) ………………………………………………………..……PESEL 1)....................................... oświadczam, że: 1) nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, 2) w ciągu ostatniego roku, nie zatrudniałem(-am) innych osób 2) .......................................................................... (data i podpis osoby uprawnionej) 1) W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 2) Dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, po złożeniu pisemnego oświadczenia (wzór poniżej), osobie udzielającej porady.

 

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

< >poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, nieodpłatną mediację,sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

< >poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,przeprowadzenie mediacji,udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody przed mediatorem. telefonicznie –  77 421 20 12

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania porad. Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji,  także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić w postaci papierowej lub elektronicznej „Kartę pomocy – część B”. Opinię należy wrzucić do zawieszonej na ścianie skrzynki pocztowej z napisem „OPINIE”, przekazać w dowolnym terminie do Urzędu Gminy w Turawie.

Urząd Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, adres e-mail:  sekretarz@turawa.pl   lub telefonicznie pod nr 77 5415169.

 

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

I MEDIACJI W POWIECIE OPOLSKIM W 2023 ROKU

 

Podmiot obsługujący:

OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu, 

ORA – Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu,

Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

I MEDIACJI W POWIECIE OPOLSKIM W 2024 ROKU

 

 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

TELEFON

GODZINY OTWARCIA

RODZAJ ŚWIADCZENIA

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

CHRZĄSTOWICE

Klub Samorządowy

ul. Dworcowa 1

729 113 762

Wtorek             8.00 – 12.00

pomoc prawna/mediacja

Stowarzyszenie Sursum Corda

DĄBROWA

Urząd Gminy

ul. Sztonyka 56

737 342 156

Poniedziałek    8.00 – 12.00

pomoc prawna

OIRP w Opolu

Piątek               8.00 – 12.00

porady obywatelskie

mediacja

Stowarzyszenie Sursum Corda

DOBRZEŃ WIELKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Namysłowska 28

663 776 797

Poniedziałek  10.00 – 14.00

pomoc prawna/mediacja

Stowarzyszenie Sursum Corda

Wtorek            8.00 – 12.00

porady obywatelskie/

mediacja

KOMPRACHCICE

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Opolska 3

782 549 361

Środa              8.00 – 12.00

porady obywatelskie/

mediacja

Stowarzyszenie Sursum Corda

Piątek            12.00 – 16.00

pomoc prawna/mediacja

ORA   w Opolu

ŁUBNIANY

Urząd Gminy

ul. Opolska 104

737 336 425

Czwartek         8.00 – 12.00

pomoc prawna/mediacja

ORA w Opolu

NIEMODLIN

Urząd Miejski,

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37  

697 685 812

Poniedziałek   8.00 – 12.00

pomoc prawna/mediacja

ORA w Opolu

Piątek              9.00 – 13.00

porady obywatelskie/

mediacja

Stowarzyszenie Sursum Corda

OZIMEK

Dom Kultury

ul. Ks. Kałuży 4

697 686 123

Wtorek            9.00 – 13.00

porady obywatelskie/

mediacja

Stowarzyszenie Sursum Corda

Środa              9.00 – 13.00

pomoc prawna/mediacja

Czwartek         9.00 – 13.00

pomoc prawna

OIRP w Opolu

POPIELÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Powstańców 12

693 014 714

Poniedziałek  10.00 – 14.00

porady obywatelskie/

mediacja

Stowarzyszenie Sursum Corda

Wtorek          10.00 – 14.00

pomoc prawna/mediacja

ORA w Opolu

PRÓSZKÓW

Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Daszyńskiego 6

782 549 363

Środa              8.00 – 12.00

pomoc prawna /

mediacja

ORA w Opolu

STARE BUDKOWICE

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Ogrodowa 3

737 343 671

Wtorek          11.00 – 15.00

pomoc prawna/mediacja

OIRP w Opolu

Czwartek         9.00 – 13.00

porady obywatelskie/

mediacja

Stowarzyszenie Sursum Corda

TARNÓW OPOLSKI

Urząd Gminy

ul. Dworcowa 6

737 314 534

Środa            11.00 – 15.00

pomoc prawna/

 mediacja

OIRP w Opolu

TUŁOWICE

Urząd  Miejski

ul. Szkolna 1

77 4600143 wew. 16

Środa              8.00 – 12.00

porady obywatelskie/ mediacja

Stowarzyszenie Sursum Corda

Piątek            10.00 – 14.00

pomoc prawna

OIRP w Opolu

TURAWA

Urząd Gminy

ul. Opolska 39 C

737 307 746

Czwartek       11.00 – 15.00

pomoc prawna/mediacja

Stowarzyszenie Sursum Corda

OPOLE

Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29

77 5415148

Poniedziałek  13.00 – 17.00

Czwartek         7.30 – 11.30

Piątek            10.00 – 14.00

porady obywatelskie/

mediacja/

pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda

 

Podmiot obsługujący: OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu,  ORA – Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Mateusz Kawecki
Data publikacji:
 07-12-2023 10:15

Modyfikował(a): Mirela Bąk
Data modyfikacji:
 04-01-2024 13:57
Przewiń do góry