Ogłoszenie o naborze wniosków

na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”

nr ogłoszenia 1/2023 z dnia 28.07.2023 r.

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

1. Zakres tematyczny operacji:

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.1570 z późn. zm.) na operacje mieszczące się w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt.2 lit. a  - podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.3.1 LSR - premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności związanej z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska

Cel szczegółowy 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości


2. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: 14.08.2023 – 28.08.2023 do godz. 15.00

 

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD „Kraina Dinozaurów”.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej (2 egzemplarze, tj. oryginał i kopia) i elektronicznej w formacie PDF, które będą przedmiotem oceny przez Radę LGD „Kraina Dinozaurów” oraz Samorząd Województwa, należy składać bezpośrednio (tj. osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Kraina Dinozaurów”, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w dni robocze, w poniedziałki od 7:00 do 18:00; wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00.

Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, o których mowa w pkt 8 niniejszego ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

 

 3. Forma wsparcia, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy wynikające z LSR:

Pomoc na realizację operacji ma postać zryczałtowanej premii i będzie wypłacana w dwóch transzach, po spełnieniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy przyznania pomocy:

- pierwsza transza w wysokości 80%

- druga transza w wysokości 20%.

Ograniczenie wysokości kwoty wynikające z zapisów LSR:

- wsparcie na założenie działalności związanej z działalnością usługową lub produkcyjną kwota dofinansowania 60 000 zł.

- wsparcie na założenie działalności związanej z wykorzystaniem produktu lokalnego i /lub wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną lub należącą do zdefiniowanej w LSR grupy defaworyzowanej - kwota dofinansowania 70 000 zł.

Zgodnie z LSR „Krainy Dinozaurów” o pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby prawne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

 

4. Warunki przyznania pomocy:

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia terminie złożył wniosek wraz niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji, która:

1) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia (pkt. 1 ogłoszenia)

2) jest zgodna z kartą zgodności z Programem PROW

3) jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju

4) w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, uzyskała minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (określoną w pkt. 5 ogłoszenia).

 

Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:

- jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych w ramach tego Programu,

- zakłada realizację celów głównych i szczegółowych przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

 

Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia w ramach niniejszego naboru co najmniej jednego z następujących wskaźników:


Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 7

 

Ponadto do warunków przyznania pomocy należy zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

 5. Kryteria wyboru operacji przez LGD wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą procedurą wyboru operacji. Aby operacja została poddana ocenie według lokalnych kryteriów wyboru musi przejść pozytywnie ocenę pod względem formalnym, ocenę zgodności z zakresem tematycznym i LSR.


Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1) Projekt realizowany będzie przez wnioskodawcę będącego członkiem LGD Kraina Dinozaurów – max 2 pkt

2) Liczba partnerów uczestniczących w realizacji projektu – max 4 pkt

3) Projekt jest innowacyjny – max 10 pkt

4) Wpływ projektu na rozwój turystyki – max 8 pkt

5) Operacja wykorzystuje działania związane z ochroną środowiska i klimatu – max 6 pkt lub max 7 pkt

6) Operacja przyczynia się do promocji obszaru LGD – max 4 pkt

7) Obszar oddziaływania projektu – max 3 pkt

8) Operacja z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez niż 5 tys. osób – max 1 pkt

9) Projekt zakłada zintegrowanie – max 3 pkt

10) Udział osób z grup defaworyzowanych w projekcie – max 6 pkt

11) Wpływ projektu na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru – max 6 pkt

12) Doradztwo – max 2 pkt

13) Czas realizacji projektu–max 2 pkt

14) Realizacja operacji spowoduje utworzenie w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – max 6 pkt

15) Głównym celem operacji jest tworzenie miejsc pracy – max 4 pkt

16) Operacja związana z tworzeniem miejsc pracy – max 7 pkt

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 20 możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów.

 

 6. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do przekazywania LGD „Kraina Dinozaurów” informacji na potrzeby monitorowania wskaźników LSR zarówno w trakcie realizacji operacji jak i po jej zakończeniu, w okresie trwałości projektu.

2. W przypadku projektu realizowanego przez partnerów – porozumienie/umowa o współpracy

3. Dokumenty poświadczające przynależność do zidentyfikowanych w LSR grup defaworyzowanych – jeżeli dotyczy

4. Dokumenty pozwalające na ocenę innowacyjności operacji, wpływu operacji na ochronę środowiska oraz wpływu operacji na przeciwdziałanie zmianom klimatu – jeżeli dotyczy

5. Inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania określonych kryteriów wyboru operacji – jeżeli dotyczy

6. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy (wersja PROW 2014-2020_19.2/5/z) określone w sekcji B. IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH, które według zapisów instrukcji wypełniania wniosku są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i wynikają ze specyfiki danej operacji.

 

7. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w naborze wynosi:

172 258,99 EUR (689 035,96 PLN po indykatywnym kursie 4 PLN/EUR).

 

8. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

 

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl

     (https://krainadinozaurow.pl/247/operacje-w-ramach-poddzialania-192-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html)

 

2. Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl

     (https://krainadinozaurow.pl/247/operacje-w-ramach-poddzialania-192-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html)

 

3. Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl

     (https://krainadinozaurow.pl/247/operacje-w-ramach-poddzialania-192-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html)

 

4. Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt. 4, pkt. 3 dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl

     (https://krainadinozaurow.pl/149/201/lsr-2014-2020.html)

 

5. Lokalne kryteria wyboru – opis kryteriów wyboru operacji (uszczegółowienie kryteriów) dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl, załącznik nr 4 (https://krainadinozaurow.pl/238/procedura-przeprowadzania-naborow-wnioskow-i-wyboru-operacji-przez-lgd.html)

 

6. Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez LGD „Kraina Dinozaurów” dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl

     (https://krainadinozaurow.pl/248/241/nabor-wnioskow-procedury-wyboru-wnioskow.html)

 

7. Regulamin Rady dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl

     (https://krainadinozaurow.pl/158/187/dokumenty-do-pobrania.html)

 

8. Wytyczne nr 11/2/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (https://krainadinozaurow.pl/151/202/rlks.html)

 

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w Biurze LGD „Kraina Dinozaurów”

 lub telefonicznie pod nr 77 465 12 13 / 605 052 777.

 

Ogłoszenie 1-2023.pdf (159,18KB)

Opublikował(a): Aleksandra Gaweł
Data publikacji:
 03-08-2023 08:51

Modyfikował(a): Aleksandra Gaweł
Data modyfikacji:
 03-08-2023 08:51
Przewiń do góry