Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin oraz sposób i tryb ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest finansowana przez budżet państwa.

W gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych 6 i więcej hektarów przeliczeniowych składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest opłacana przez rolnika w takich samych terminach jak przy składkach na ubezpieczenie społeczne rolników, tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

Rolnicy prowadzący działalność rolniczą w ramach działów specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązani są opłacać składkę zdrowotną indywidualnie w terminie do 15-go dnia następnego  miesiąca od zdeklarowanej podstawy wymiaru składki, odpowiadającej:

- dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 w kwocie nie niższej jednak niż kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia (od 01.01.2023r. do 30.06.2023 r. – 3 490 zł; od 01.07.2023 r. – 3 600 zł.)

- minimalnemu wynagrodzeniu w przypadku prowadzenia działalności nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadzących wyłącznie samoistny dział specjalny produkcji rolnej stanowi 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze polskim”. Składka od nowej podstawy obowiązuje  od  1 kwietnia danego roku.

Składka zdrowotna dla współwłaścicieli, dzierżawców, a także spadkobierców lub członków wspólnoty gruntowej, bez wyodrębnionego dla każdego z nich obszaru użytkowanych gruntów w hektarach przeliczeniowych naliczana jest w jednakowej pełnej wysokości za każdą osobę objętą ubezpieczeniem w tym gospodarstwie rolnym. Rolnicy i domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie
z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i z tego tytułu opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

WAZNE! Składka zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna

Wymiar miesięcznej  składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej  można sprawdzić na stronie internetowej :

http://www.krus.gov.pl  w zakładce ubezpieczenia zdrowotne.

 

Autor: Katarzyna Bunkiewicz - Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

 

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 29-06-2023 12:23

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 29-06-2023 12:23
Przewiń do góry