Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ważna informacja dla przedsiębiorców w sprawie segregacji odpadów

Zgodnie z § 10 ust. 2-3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa „Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów opisanych w ust. 1 na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą.

Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte systemem zorganizowanym przez Gminę, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt prowadzącego działalność gospodarczą, za pośrednictwem przedsiębiorcy wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej w ramach odrębnej umowy”.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022r. poz. 1297) oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. z 2021r. poz. 906), a także właściwymi normami prawa miejscowego, wszyscy właściciele nieruchomości położonych na obszarze gminy obowiązani są dokonywać selektywnego gromadzenia odpadów, co najmniej osobno w następujących frakcjach: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

Zgodnie z powyższym przypomina się o obowiązku dbania o poprawę systemu recyklingu i odzysku odpadów komunalnych, w tym dbania o środowisko.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. z 2021r. poz. 906), Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa zgodnie z Uchwałą nr. XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 27 stycznia 2022r.

Segregacja dla przedsiębiorców.png

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.