Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja dla posiadaczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Koncesja1.jpeg

Szanowni Przedsiębiorcy,
Przypominamy, iż na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165, 240, 535, 803. ) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31.05.2023 r.

Niedopełnienie w terminie w/w obowiązku skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie ratę opłaty powiększoną o 30% tej opłaty zgodnie z art. 18 ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 165, 240, 535, 803.)

Opłaty należy dokonać na konto bankowe: B.S. Łubniany 45 8897 0004 2001 0016 3819 0001

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.