Turawa, dnia 12 maja 2023 r.

Zapytanie ofertowe

Zamówienie do 130.000,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Turawa nr OR.0050.12.2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

Wójt Gminy Turawa

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pełnienia nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z kąpieliska Jezioro Średnie.

 

Zamawiający :

Gmina Turawa
46-045 Turawa, ul. Opolska 39 c
NIP: 9910451595
REGON : 531413320

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39 c

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. Pełnienie stałych dyżurów co najmniej dwóch ratowników w godzinach 10:00 – 18:00
  na kąpielisku Jezioro Średnie przy wyznaczonej strefie dla osób kąpiących się, w dniach
  od poniedziałku do niedzieli w terminie od 19.06.2023 r. do 04.09.2023 r.
 2. Pełnienie dyżurów odbywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne, w tym w czasie obowiązywania „zakazu kąpieli”.
 3. Przygotowanie kąpieliska do bezpiecznego korzystania, polegające na oznaczeniu zasięgu strefy ochrony ratowniczej i  wyznaczeniu w niej dodatkowej strefy płytkiej dla osób nie potrafiących pływać. Podmiot zobowiązuje się do sprawdzenia czystości dna w dniu 19.06.2022 r. oraz likwidacji ewentualnych zagrożeń, zabezpieczenia lin oznaczających strefy do pływania, a także sprzętu ratowniczego w okresie trwania sezonu kąpielowego.
 4. Codzienne monitorowanie jakości wody, zapisywanie jej temperatury oraz wszelkich niezbędnych informacji na tablicy informacyjnej kąpieliska, wywieszanie flagi we właściwym kolorze informującej o możliwości lub zakazie kąpieli.
 5. Niedopuszczanie do kąpieli osób będących pod wpływem alkoholu – współpraca z Policją.
 6. Udzielanie pomocy osobom korzystającym z kąpieliska w przypadku powstania zagrożenia ich życia lub zdrowia, zgodnie z posiadaną wiedzą ratowniczą i kwalifikacjami.

 

 1. Wizja lokalna.
 1. Zamawiający wymaga, aby złożenie oferty poprzedzone było wizją lokalną kąpieliska oraz zapoznaniem Zamawiającego ze sprzętem ratowniczym, którym dysponuje Wykonawca. Usytuowanie strefy ochrony należy wcześniej ustalić z Zamawiającym. Termin przeprowadzenia wizji: 18.05 - 27.05.2023 r., w godzinach od 8:00 do 14:00, jedynie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu.
 2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy prowadzą działalność w zakresie objętym zamówieniem oraz posiadający wymaganą wiedzę,  doświadczenie i dysponujący potencjałem do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganymi prawem normami.

 

 1. Sposób obliczania ceny
 1. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie pracowników, podatki,  marżę, transport i inne należności płatne przez wykonawcę).
 2. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów.
 3. Cenę należy podać za: cały okres na jaki będzie zawarta umowa, tj. od 19.06.2023 r.
  do 04.09.2023 r.
 4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie,
  z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
 5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym wykonawcą dostaw odbywać się będą w złotych polskich, Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

 

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA za cały okres – 100%

 

 1. Termin realizacji zamówienia
 1. Od dnia 19.06.2023 r. do 04.09.2023 r.

 

 1. Warunki płatności

       1. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi, na postawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
            w trzech terminach, tj. za okres:

- od 19.06.2023 r. do 25.06.2023 r.,
- od 01.07.2023 r. do 25.07.2023 r.,
- od 01.08.2023 r. do 25.08.2023 r.

          2. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wpływu, a za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania środków na koncie Zamawiającego.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 31.05.2023 r., do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego - w Urzędzie Gminy w Turawie ul. Opolska  39c, z dopiskiem „Oferta - kąpielisko Jezioro Średnie” lub mailem na adres:

 

 1. Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji udziela młodszy referent ds. promocji, turystyki i sportu - Sabina Kotynia , tel. (77) 421 20 12 wew. 108.

 

                                                                                                                                             WÓJT GMINY TURAWA
                                                                                                                                                 /-/ DOMINIK PIKOS

Do pobrania:
PDF1. Zapytanie ofertowe.pdf (1,67MB)
DOCX2. Formularz ofertowy wykonawcy.docx (16,56KB)
PDF3. Klauzula informacyjna.pdf (610,95KB)
PDF4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (310,64KB)

Przewiń do góry