OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
w sprawie projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego

Wójt Gminy Turawa informuje o prowadzonych w okresie
od dnia 13 stycznia 2023 r. do dnia 03 lutego 2023 r. konsultacjach społecznych
w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie:

- uchwały nr XIII/85/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego

Cel konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Turawa dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego.

Termin konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 13 stycznia 2023 r. i zakończą się w dniu 3 lutego 2023 r.

Forma konsultacji:

Zgłaszanie przez mieszkańców Gminy Turawa uwag, przy wykorzystaniu formularza
zgłaszania uwag, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie od dnia
13 stycznia 2023 r. do dnia 3 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Turawa (ul. Opolska 39c,
46-045 Turawa):

1) forma elektroniczna za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ug@turawa.pl;
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa;
3)osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Turawa.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do tut. Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Urząd Gminy Turawa, Referat Organizacyjny, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa.

Wyniki konsultacji:

Zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego oraz formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                               WÓJT GMINY TURAWA
                                                                                                                                                 /-/ DOMINIK PIKOS

 

Dokumenty do pobrania:
PDF1. Zarządzenie nr OR.0050.7.2023 w sprawie projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf (103,40KB)
PDF2. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie gminy Turawa oraz określenia sezonu turystycznego.pdf (718,28KB)
DOCX3. Formularz zgłaszania uwag.docx (20,77KB)
DOC4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.doc (33,00KB)

 

Przewiń do góry