Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa

Wójt Gminy Turawa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Turawa obejmującego północną części obszaru wsi Turawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05.05.2023 r. do 29.05.2023 r. w siedzibie  Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa w godzinach od 10.00 do 14.00.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami w formie zebrania odbędzie się w dniu 22.05.2023 r. w budynku Hali Sportowej im. Joachima Halupczoka, ul. Opolska 47A, 46-045 Turawa o godzinie 14.00.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Turawa na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2023 r.


PDFOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP.pdf (176,32KB)
PDFPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.pdf (2,12MB)
JPEGMPZP północnej częsci obszaru wsi Turawa - część graficzna.jpeg (171,95KB)
PDFMPZP północnej częsci obszaru wsi Turawa - część tekstowa.pdf (213,90KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.