AKTUALIZACJA

Od stycznia 2023 r. Gmina Turawa kontynuuje świadczenie usług transportowych dla osób o ograniczonej mobilności dla mieszkańców Gminy Turawa. Tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, osoby chcące skorzystać z transportu mogą zgłaszać się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie, ul. Opolska 39c Turawa (wejście od Ośrodka Zdrowia, I piętro UG w Turawie) lub:

- zadzwonić lub wysłać sms z prośbą o kontakt pod nr telefonu 573 402 027

- wysłać zgłoszenie na adres e-mail: gops@turawa.pl

- za pośrednictwem ePuap GOPS w Turawie

Osobami uprawnionymi do skorzystania z usług transportowych są mieszkańcy Gminy Turawa, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym osoby poruszające się na wózku dla osób z niepełnosprawnościami, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne osoby, które posiadają ograniczenia w mobilności). Osobami uprawnionymi są zarówno osoby o ograniczonej mobilności posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne) oraz osoby nieposiadające takiego orzeczenia (składające stosowne oświadczenie).

Zgłoszeń można dokonywać osobiście lub za pośrednictwem innych osób.

Usługi transportowe dla osób o ograniczonej mobilności dla mieszkańców Gminy Turawa świadczone są na terenie całego województwa opolskiego BEZPŁATNIE.

Regulamin usług znajduje się w linku zamieszczonym poniżej.

Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

Usługi transportowe door - to - door dla osób o ograniczonej mobilności w Gminie Turawa świadczone są w okresie od 02.01.2023 r. do 30.09.2024 r. w ramach trwałości projektu EFS pn. "Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2022 r., którego realizacja zakończyła się w ubiegłym roku. 

pobierz.png

 

"Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2022 r.

Głównym celem realizacji projektu jest dostarczenie kompletnych usług transportu indywidualnego door - to - door na terenie Gminy Turawa, dla osób potrzebujących wsparcia w mobilności. W ramach działań został m.in. zakupiony nowy 9 – osobowy samochód przystosowany do przewozu osób o ograniczonej mobilności (w tym osób poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego). Usługi transportowe są realizowane przez przeszkolony personel: kierowcę oraz asystenta osoby z ograniczoną mobilnością. Bezpośrednio za kontakt z Uczestnikami/Uczestniczkami, którzy  korzystają z usług odpowiada koordynator logistyczny usług. Bezpośrednim realizatorem usług transportowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie. Szacuje się, że przez 21 miesięcy realizacji projektu, z transportu indywidualnego skorzysta co najmniej 300 mieszkańców Gminy Turawa potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności.

Umowa pomiędzy PFRON a Gminą Turawa na realizację projektu grantowego została podpisana w dniu 18.12.2020 r. w siedzibie PFRON w Opolu.

Wartość projektu grantowego wynosi: 599 120 PLN,

z czego dofinansowanie z UE wynosi: 504 938,34 PLN

Projekt grantowy Gminy Turawa finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełosprawnych w ramach projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowanego z Funduszy Europejskich  Oś Priorytetoa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

PDFZałącznik do Zarządzenia nr OR.0050.33.2023.pdf (272,39KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.33.2023.pdf (64,08KB)

 

Opublikował(a): Aleksandra Gaweł
Data publikacji:
 14-03-2023 08:02

Modyfikował(a): Aleksandra Gaweł
Data modyfikacji:
 16-03-2023 07:30
Przewiń do góry