W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NIEZBĘDNE SĄ:

 • Dowód osobisty Wnioskodawcy,

 • Nr telefonu kontaktowego,

 • Aktualny adres e-mailowy (niezbędny do utworzenia konta GWD oraz do złożenia wniosku),

 • PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy),

 • Nr księgi wieczystej, na której znajduje się budynek,

 • Nr działki, na której znajduje się budynek,

 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (szacowany),

 • Powierzchnia całkowita budynku m2,

 • Zakres planowanej inwestycji (rodzaje przedsięwzięcia),

 • Informacje o dochodzie:

– dla osób uprawnionych do PODSTAWOWEGO poziomu dofinansowania: ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 36, PIT 37, PIT 38, PIT 39, PIT 40, PIT 16, PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28),

– dla osób uprawnionych do PODWYŻSZONEGO poziomu lub NAJWYŻSZEGO poziomu dofinansowania: zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego  (dokument wydawany w GOPS’ie, nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku)

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku - powierzchnia użytkowa przeznaczona na jej prowadzenie,

 • W przypadku gdy inwestycja została już rozpoczęta - data wystawienia pierwszej faktury,

 • W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - liczba ha przeliczeniowych (informacja dostępna w decyzji podatkowej),

 • W przypadku dotacji z prefinansowaniem -  wypełniona umowa z wykonawcą .

 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku:

 • Stolarka drzwiowa i okienna winny spełniać odpowiednie warunki,

 • Wykorzystywane wyroby budowlane muszą posiadać deklarację zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia lub aprobatą techniczną,

 • Drzwi zewnętrzne muszą spełniać parametr: 1,30 [W/(m2·K)],

 • Okna muszą spełniać parametr: 0,9 W/(m2·K).

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ NIEZBĘDNE SĄ:

 • Aktualny adres e-mailowy (niezbędny do utworzenia konta w systemie GWD),

 • Nr telefonu kontaktowego,

 • PESEL wnioskodawcy,

 • Nr umowy o dofinansowanie oraz łączna przyznana kwota dotacji (zamieszczone w liście poleconym przesłanym przez WFOŚiGW w Opolu lub mailu),

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

 • Data wystawienia pierwszej faktury,

 • Kwota dotacji wnioskowana lub rozliczona w ramach wcześniejszych wniosków o płatność (tylko w przypadku składania wniosku po raz drugi lub trzeci),

 • Nr rachunku bankowego,

 • W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą,

 • Wszystkie dokumenty wymagane do załączenia.

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:

1. W przypadku wymiany źródeł ciepła:

    • Imienny dokument potwierdzający likwidację/trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe,

    • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),

    • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,

    • Protokół odbioru montażu źródła ciepła,

    • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla źródła ciepła (nie dotyczy ogrzewania elektrycznego),

    • Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla źródła ciepła (nie dotyczy ogrzewania elektrycznego),

   • W przypadku wymiany na  kotłownię gazową - protokół odbioru wykonania przyłącza lub instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła,

   • Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ecodesign (dla źródła ciepła na paliwo stałe tzn. kocioł na węgiel, zgazowujący drewno, na pellet drzewny).

2. W przypadku dofinansowania na instalację c.o lub cwu:

    • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),

    • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,

    • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych urządzeń zamontowanych w instalacji c.o lub c.w.u (jeśli rozliczany jest zakup urządzenia w postaci pompy ciepła do cwu),

   • Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych urządzeń zamontowanych w instalacji c.o lub c.w.u (jeśli rozliczany jest zakup urządzenia w postaci pompy ciepła do cwu),

    • Certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny (jeśli rozliczany jest zakup kolektorów słonecznych),

    • Protokół odbioru wykonania instalacji c.o. lub c.w.u (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi).

3. W przypadku dotacji na wentylację z odzyskiem ciepła:

    • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),

    • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,

    • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla wentylacji,

    • Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla wentylacji,

    • Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi).

4. W przypadku dotacji na instalację fotowoltaiczną:

    • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),

    • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,

  • Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (dotyczy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej) lub umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej.

5. W przypadku dofinansowania na ocieplanie przegród budowlanych:

    • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),

    • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,

    • Protokół odbioru prac w zakresie ocieplenie przegród budowlanych (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi),

    • Dokument informujący o współczynniku przenikalności cieplnej/ grubości zastosowanego ocieplenia.

6. W przypadku dofinansowania na stolarkę okienną i drzwiową:

    • Faktury dokumentujące zakup materiału i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),

    • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,

    • Dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych WT2021 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

    • Protokół odbioru prac w zakresie: stolarka okienna i drzwiowa (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi).

7. W przypadku dofinansowania na dokumentację:

    • Faktury dokumentujące zakup usługi (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),

    •  Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,

    •  Audyt energetyczny (tylko w przypadku dotacji na audyt).

 

 

Opublikował(a): Aleksandra Gaweł
Data publikacji:
 02-02-2023 15:36

Modyfikował(a): Aleksandra Gaweł
Data modyfikacji:
 02-02-2023 15:36
Przewiń do góry