Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH w sprawie projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego

Turawa, dnia 10.01.2023 r.

 


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
w sprawie projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego

Wójt Gminy Turawa informuje o prowadzonych w okresie
od dnia 13 stycznia 2023 r. do dnia 03 lutego 2023 r. konsultacjach społecznych
w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie:

- uchwały nr XIII/85/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego

 

Cel konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Turawa dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego.

 

Termin konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 13 stycznia 2023 r. i zakończą się w dniu 3 lutego 2023 r.

 

Forma konsultacji:

Zgłaszanie przez mieszkańców Gminy Turawa uwag, przy wykorzystaniu formularza
zgłaszania uwag, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie od dnia
13 stycznia 2023 r. do dnia 3 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Turawa (ul. Opolska 39c,
46-045 Turawa):

1) forma elektroniczna za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ug@turawa.pl;
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa;
3)osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Turawa.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do tut. Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Urząd Gminy Turawa, Referat Organizacyjny, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa.

 

Wyniki konsultacji:

Zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Treść projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego oraz formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

                                WÓJT GMINY TURAWA
                                    /-/ DOMINIK PIKOS

 

 

 

Do pobrania:
PDF1. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf (293,53KB)
DOCX2. Formularz zgłaszania uwag.docx (20,77KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.