Bez tytułu.png

 

”Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym

Promocja selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni wiejskiej

 

W ramach zadania pn.: „Promocja selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni wiejskiej”
w Sołectwie Turawa na terenie rekreacyjnym przy budynku Urzędu Gminy Turawa powstała wiata edukacyjna.

Wiata edukacyjna stanowi tzw. „przystanek ekologiczny” dla mieszkańców Gminy Turawa.  Tym samym jest narzędziem do wzbogacenia edukacji nt. segregacji odpadów w celu kształtowania proekologicznej świadomości mieszkańców.

Wiata edukacyjna wyposażona jest w tablicę edukacyjno-informacyjną z kolorowymi treściami edukacyjnymi dot. prawidłowej segregacji odpadów. Na tablicy edukacyjno-informacyjnej znajdują się informacje jak segregować poszczególne frakcje odpadów komunalnych powstających
w gospodarstwach domowych.

Ponadto wiata edukacyjna umożliwia edukację w warunkach plenerowych w otoczeniu środowiska. Dzięki temu, iż w konstrukcję wiaty wbudowana jest tablica kredowa, pozwala na prowadzenie zajęć edukacyjnych w terenie. Wiata wyposażona jest także w ławostół, co z pewnością ułatwi prowadzenie prelekcji na świeżym powietrzu - uczestnicy zajęć mogą swobodnie zająć miejsce
i rozłożyć materiały edukacyjne, itp.

Obiekt może być wykorzystywany na cele edukacyjne przez dzieci i młodzież, jak również może stanowić tzw. „przystanek ekologiczny” dla każdego mieszkańca. Wiata bowiem ma służyć dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym, a zawarte na tablicy edukacyjnej treści  mają na celu promocję selektywnej zbiórki odpadów.

Wiata edukacyjna wykonana jest z drewna, co również podkreśla ekologiczny charakter obiektu, ponieważ drewno jest surowcem odnawialnym, przyjaznym ekologicznie i zdrowym.

 

Wiata edukacyjna została zrealizowana w ramach projektu edukacyjnego pn. "Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym"współfinansowanego ze środków RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego
i naturalnego Działanie 5.2: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wiata jest kolejnym urządzeniem, które udało się zrealizować dzięki pozyskanym środkom w/w projektu. Wcześniej powstały: zestawy pojemników do segregacji odpadów nad Jeziorem Średnim
w Turawie i Jeziorem Turawskim przy Promenadzie, tablica edukacyjna zamontowana
w przestrzeni Otwartej Strefie Aktywności nad Jeziorem Turawskim (rejon Promenady) oraz  został zakupiony Punkt Elektroodpadów – usytuowany przy budynku siedziby Urzędu Gminy Turawa w m. Turawa.

Cel projektu: kampania ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Turawa oraz turystów nad jeziorami Turawskimi w zakresie możliwości efektywnego prowadzenia indywidualnej gospodarki odpadami.

 

Opublikował(a): Aleksandra Gaweł
Data publikacji:
 10-01-2023 14:54

Modyfikował(a): Aleksandra Gaweł
Data modyfikacji:
 10-01-2023 14:44
Przewiń do góry