Wójt Gminy Turawa

                Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr XLVI/333/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFKONKURS OFERT SPORT.pdf (522,35KB)

PDFWzór oferty.pdf (113,19KB)


Data publikacji:
 07-12-2022 14:53

Przewiń do góry