"Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2022 r.

 

Od stycznia 2021 roku Gmina Turawa realizuje projekt grantowy pn.

"Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2022 r.

Głównym celem realizacji projektu jest dostarczenie kompletnych usług transportu indywidualnego door - to - door na terenie Gminy Turawa, dla osób potrzebujących wsparcia w mobilności. W ramach działań został m.in. zakupiony nowy 9 – osobowy samochód przystosowany do przewozu osób o ograniczonej mobilności (w tym osób poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego). Usługi transportowe są realizowane przez przeszkolony personel: kierowcę oraz asystenta osoby z ograniczoną mobilnością. Bezpośrednio za kontakt z Uczestnikami/Uczestniczkami, którzy  korzystają z usług odpowiada koordynator logistyczny usług. Bezpośrednim realizatorem usług transportowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie. Szacuje się, że przez 21 miesięcy realizacji projektu, z transportu indywidualnego skorzysta co najmniej 300 mieszkańców Gminy Turawa potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności.

Umowa pomiędzy PFRON a Gminą Turawa na realizację projektu grantowego została podpisana w dniu 18.12.2020 r. w siedzibie PFRON w Opolu.

Wartość projektu grantowego wynosi: 599 120 PLN,

z czego dofinansowanie z UE wynosi: 504 938,34 PLN

Projekt grantowy Gminy Turawa finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełosprawnych w ramach projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowanego z Funduszy Europejskich  Oś Priorytetoa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Przewiń do góry