ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA

dot. usuwania azbestu w 2023 r.

Wójt Gminy Turawa informuje o naborze wniosków na rok 2023 na udzielenie dotacji na usuwanie azbestu przy udziale środków pozyskanych z WFOŚiGW w Opolu w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023”

 

Warunki dofinansowania określa WFOŚiGW w Opolu i są uzależnione od:

  1. kosztów kwalifikowanych zadania tj. kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów azbestowych;
  2. wskaźnika dopuszczalnego dofinansowania właściwego dla wartości G dla gmin określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku;
  3. ostatecznego efektu ekologicznego zadania – udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Opolu nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

 

W związku z tym planuje się, iż źródłem finansowania zadania będzie:

  • dotacja z WFOŚiGW w Opolu,
  • środki własne beneficjenta końcowego, tj. osoby lub podmiotu z zostanie zawarta umowa na dofinansowanie.
  • jako źródło finansowania mogą również stanowić środki Gminy Turawa,
    w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie gminy.

WAŻNE: Ostateczny poziom dofinansowania określony będzie po przeprowadzeniu naboru wniosków, przeprowadzonej procedurze wyłonienia Wykonawcy, określeniu całkowitej wartości zadania  oraz po zawarciu Umowy o udzielenie dotacji z WFOŚiGW w Opolu.

 

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w nieprzekraczalnym terminie: od 21 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Turawaul. Opolska 39c, 46-045 Turawa na formularzu wniosku, który można  pobrać w Urzędzie Gminy Turawa lub pobrać ze strony internetowej: www.turawa.pl, www.bip.turawa.pl.

Godziny pracy Urzędu Gminy Turawa: pon. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.00 -15.00.

Dokumenty do pobrania:
PDF1. ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków na usuwanie azbestu na 2023 rok.pdf (724,76KB)
DOC2. Wniosek o dofinansowanie-Gmina-Turawa- na 2023.doc (85,00KB)
DOC3. INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.doc (45,00KB)
DOC4. Ocena wzór z rozporządzenia.doc (77,50KB)
DOCX5. Klauzula informacyjna_usuwanie wyrobów zawierających azbest.docx (15,66KB)
DOCX6. OŚWIADCZENIE azbest_zalacznik_nr_5.1.docx (18,32KB)
DOCX7. OŚWIADCZENIA azbest_zalacznik_nr_5.2.docx (14,04KB)
DOCX8. OŚWIADCZENIE azbest_zalacznik_nr_5.3.docx (19,24KB)
DOCXOŚWIADCZENIE azbest_zalacznik_nr_5.4.docx (15,95KB)
DOCXOŚWIADCZENIE azbest_zalacznik_nr_5.5.docx (16,25KB)
 

Przewiń do góry