Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zawiadomienie

 ZAWIADOMIENIE

w sprawie uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz podjętej uchwały Nr XLI/295/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

Wójt Gminy Turawa zawiadamia,

 że od 1 lipca 2022 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 31,00  zł – miesięcznie od  jednego  mieszkańca  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie;
  • 2,00 zł – ulga miesięczna w opłacie od każdej osoby w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym)
  • 62,00 zł - miesięczna podwyższona stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji przez wszystkich mieszkańców.

 

UWAGA! W przypadku, gdy właściciel nieruchomości złożył już deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z korzystaniem ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku nie musi ponownie składać takiej deklaracji. W takim przypadku opłata w zawiadomieniu została pomniejszona o 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę.

Właściciel jest obowiązany uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w dostarczonym zawiadomieniu. Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie. Opłatę należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.