ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Punkty zbierające odpady folii, sznurka

oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

 

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających
w gospodarstwach rolnych,
w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady:

Lp.

 

Nazwa podmiotu

Adres

Rodzaj przyjmowanych odpadów

 

1.

 

„ EKOBAU ” Sp. z o. o.”

 

 

Opole ul. Kępska 3-5

45-129 Opole,

 

Tel.: 600 269 200

folia, siatka, sznurek, worki big bag oraz opony

- wymagane BDO

 

2.

 

„ GSR – GEO SILESIA RECYKLING „

 

Opole, ul. Głogowska 41

 45-315 Opole

Tel.: Handlowiec 731-565-520

Tel.: 578 071 033

 

opony, folia, siatka, sznurek, worki big bag oraz opony

 

3.

 

„BARTEK”

Marek Bartków

Krobusz 2

48-210 gm. Biała

 

Tel.: 503 531 668

folia, siatka, sznurek, worki big bag, puste kanistry po środkach ochrony roślin

*Powyższy wykaz jest publikowany zgodnie z art. 3 ust. 9 pkt 7 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469).

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Kotorzu Małym, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących
z gospodarstw domowych. 

Zużyte opony rolnicze

Zużyte opony z pojazdów rolniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych, w związku z czym jako odpady pochodzące
z działalności rolniczej posiadacz odpadów winien przekazać w ramach indywidualnego zlecenia podmiotowi uprawnionemu do zbierania odpadów celem recyklingu/odzysku lub utylizacji.

Zużyte opony rolnicze, można również oddać w punktach świadczących wymianę takich opon (za opłatą, w zależności od firmy). Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. W przypadku gdy napraw sprzętu rolniczego dokonuje warsztat lub firma dokonująca serwisu, wówczas będąc wytwórcą odpadów ten podmiot zobowiązany jest do ich zagospodarowania.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować w/w odpady,
np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.
Odbiór odpadów z produkcji rolniczej jest usługą odpłatną.

 


Data publikacji:
 11-05-2022 07:54

Przewiń do góry