W związku z art. § 10 pkt 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa (Uchwała Nr XXIX/164/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa) właściciele nieruchomości niezamieszkałych, przez co rozumie się  również właścicieli nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych na zasadzie wolnego wyboru, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Turawa. Lista tych podmiotów dostępna jest na stronie internetowej Gminy Turawa pod linkiem: https://turawa.pl/4546/2682/podmioty-odbierajace-odpady-komunalne.html.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wójta Gminy Turawa, który na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzi ewidencję tych umów. Informację w tym zakresie można przekazać poprzez przesłanie (pocztą na adres Urzędu Gminy Turawa – ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa lub elektronicznie na adres: ) kopii umowy na odbiór odpadów, zawierającej co najmniej adres nieruchomości, której dotyczy umowa, dane właściciela nieruchomości oraz okres jej obowiązywania. Brak posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych jest wykroczeniem i skutkować może nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, postępowanie w sprawach nałożenia kary grzywny toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 04-04-2022 10:13

Przewiń do góry