Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 1 lipca 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383).

Art.1 pkt 9

W art. 13 po ust 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:

„1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpatrzenia.”

Art.8 ust.2

Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

 


 

Od poniedziałku (21 marca) można składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybyłym do Gminy Turawa po 24 lutego 2022 roku.

Wniosek można złożyć osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Turawie  (w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00). Będzie można to zrobić również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP /gminaturawa/SkrytkaESP

Taki wniosek koniecznie musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

 


 

Wniosek dostępny jest poniżej.

Do pobrania:
NOWY WZÓR : PDFNowe Rozporządzenie MSWiA w sprawie wniosku.pdf (1,46MB)
DOCX4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.docx (15,58KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.