Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu na 2022 r.

Turawa, dnia 4 marca 2022 r.

OŚ.604.4.2022.DP

 

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA

dot. usuwania azbestu w 2022 r.

 

Wójt Gminy Turawa informuje o naborze wniosków na udzielenie dotacji przy udziale środków pozyskanych z WFOŚiGW w Opolu w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023”,

 

Warunki dofinansowania określa WFOŚiGW w Opolu i są uzależnione od:

 1. kosztów kwalifikowanych zadania tj. kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów azbestowych;
 2. wskaźnika dopuszczalnego dofinansowania właściwego dla wartości G dla gmin określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku;
 3. ostatecznego efektu ekologicznego zadania – udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Opolu nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

 

W związku z tym planuje się, iż źródłem finansowania zadania będzie:

 • dotacja z WFOŚiGW w Opolu,
 • środki własne beneficjenta końcowego, tj. osoby lub podmiotu z zostanie zawarta umowa na dofinansowanie.
 • jako źródło finansowania mogą również stanowić środki Gminy Turawa,
  w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie gminy.

WAŻNE: Ostateczny poziom dofinansowania określony będzie po przeprowadzeniu naboru wniosków, przeprowadzonej procedurze wyłonienia Wykonawcy, określeniu całkowitej wartości zadania  oraz po zawarciu Umowy o udzielenie dotacji z WFOŚiGW w Opolu.

 

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w nieprzekraczalnym terminie: od 7 marca 2022r. do 31 marca 2022r. w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy Turawa lub pobrać ze strony internetowej: www.turawa.pl, www.bip.turawa.pl.

Godziny pracy Urzędu Gminy Turawa: pon. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.00 -15.00.


Dokumenty do pobrania:
PDF1. Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu - 2022 r..pdf (154,38KB)
PDF2. Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu na 2022 r. - wersja rozszerzona.pdf (659,44KB)
DOC3. Wniosek o dofinansowanie Gmina Turawa 2022.doc (79,50KB)
DOC4. Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc (45,00KB)
DOC5. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.doc (77,50KB)
DOCX6. Klauzula informacyjna_usuwanie wyrobów zawierających azbest.docx (15,66KB)
DOCX7. Oświadczenie azbest_zalacznik_nr_5.1.docx (18,32KB)
DOCX8. Oświadczenie azbest_zalacznik_nr_5.2.docx (14,04KB)
DOCX9. Oświadczenie azbest_zalacznik_nr_5.3.docx (19,24KB)
DOCX10. Oświadczenie azbest_zalacznik_nr_5.4.docx (15,94KB)
DOCX11. Oświadczenie azbest_zalacznik_nr_5.5.docx (16,22KB)