Wójt Gminy Turawa

                Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXXVI/232/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFKONKURS OFERT SPORT.pdf (519,65KB)
PDFWzór oferty.pdf (113,19KB)
 


Data publikacji:
 09-12-2021 12:20


Data modyfikacji:
 09-12-2021 14:50
Przewiń do góry