Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Granty PPGR

miniaturka.jpeg

Trwa nabór do konkursu grantowego w ramach projektu „Granty PPGR”, którego organizatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Z programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, mogą skorzystać gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Program skierowany jest do dzieci uczniów szkół podstawowych i średnich spełniający łącznie wszystkie warunki:

 1. uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
 2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
 3. uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
 4. otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej(w tym nauki zdalnej).

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Projekt Granty PPGR ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ?

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

W przypadku ucznia niepełnoletniego:

 1. Informacja o wyborze sprzętu
 2. Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opiekun prawny/rodzic dziecka).
 3. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR*.

W przypadku ucznia pełnoletniego:

 1. Informacja o wyborze sprzętu
 2. Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność)
 3. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR*.

*Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, których kopie należy dołączyć do oświadczenia (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ERP-7).

GDZIE I DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMENTY?

Ostateczny termin na złożenie dokumentów upływa 3 listopada 2021 r. o godz. 15.00, Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu lub sposobu składania wniosku można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
tel.: +48 42 631 21 05
e-mail: granty.ppgr@cppc.gov.pl

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Do pobrania:
DOCXRegulamin Konkursu Grantowego.docx (123,63KB)
DOCXInformacja o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług.docx (87,66KB)
DOCZałącznik nr 7 - Wzór oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego.doc (153,50KB)
DOCZałącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021-2022, którzy ukończyli 18 rok życia).doc (154,00KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.