Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

WYMIANA KOTŁA WĘGLOWEGO NA EKOLOGICZNY W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W TURAWIE

W dniu 26 sierpnia 2021 r. została podpisana Umowa Dotacji Nr 420/2021/G-59/OA-OE2/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł opalany pelletem w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie”.

Koszt zadania: 28 997,74 zł. Kwota dotacji z Funduszu – 12 500,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane do objęcia dotacją: 25 020,93 zł).

W wyniku realizacji w/w zadania planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym zostanie ograniczona emisja pyłu, SO2, CO2, CO, NOx oraz benzo(a)pirenu. Opisana wyżej inwestycja pozwoli również na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku gminnego, w tym wpłynie na zmniejszenie ilości zużywanych paliw.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.