Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

USUWANIE folii rolniczych w Gminie Turawa w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wójt Gminy Turawa informuje, iż w dniu 14 września 2021 r. został złożony wniosek przez Gminę Turawa do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Turawa” w ramach programu priorytetowego nr 2.7 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W przypadku otrzymania przez Gminę Turawa dotacji, dofinansowanie będzie obejmować: transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Do Gminy Turawa wystąpiło 25 Wnioskodawców, którzy łącznie zgłosili do usunięcia: 29,149 Mg odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Planowane dofinansowanie przedsięwzięcia:

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem. że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego zadania. Kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych przez gminę do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwiania. 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.