Dok1.jpeg

W dniu 31.08.2021r. została podpisana Umowa Dotacji Nr 423/2021/G-59/OZ-ZOA/D Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie mieszkańcom gminy Turawa zadania usuwania azbestu.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

  • podstawa dofinansowania jest równa 70% kosztów kwalifikowanych,
  • dotacja wynosi do 85% podstawy dofinansowania, przy czym kwota dofinansowania udzielanego ze środków NFOŚiGW nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest,
  • udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW wynosi do 35% kwoty z podstawy dofinansowania, przy czym kwota dofinansowania udzielanego ze środków NFOŚiGW nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.  

Wartość całego przedsięwzięcia usuwania azbestu w 2021r. -  21 520,51 zł.

Kwoty wynikające z przyznanego dofinansowania:

  • udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW – do 6 702,50 zł
  • udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Opolu – do 5 272,53 zł.

Łączna kwota dofinansowania: 11 975,03 zł.

Pozostały udział środków własnych Dotowanego – tj. Gminy Turawa tj. 9 545,48 zł.

Dofinansowanie obejmuje prace: demontaż, transport, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykonawca zadania: ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o., wyłoniony przez Gminę w trybie zapytania o cenę na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Miejsce unieszkodliwienia odpadów azbestowych: Składowisko Azbestu, prowadzone przez ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o.

 

Ilość wniosków

w 2021r.

Masa Mg

planowanego do usunięcia azbestu

Miejsce unieszkodliwienia

 

7

 

19,15 Mg

 

 

Składowisko Azbestu

Dobrów 8

28-142 Tuczępy

instalacja do składowania odpadów niebezpiecznych posiadająca pozwolenie na prowadzenie instalacji składowania odpadów
 (w tym odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest)

Decyzja Marszałka Świętokrzyskiego znak OWŚ–VII.7222.4.2018 z dnia 09.03.2018r. (pozwolenie zintegrowane), ważna: na czas nieokreślony

Ilość m² planowanego do usunięcia

azbestu

1 498,80

 


Data publikacji:
 14-09-2021 12:44


Data modyfikacji:
 14-09-2021 13:12
Przewiń do góry