Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "CZYSTE POWIETRZE"

GMINNY PUNKT.jpeg

Od 5 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy Turawa funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze” realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dzięki temu, że Gmina Turawa zawarła Porozumienie z WFOŚiGW w Opolu mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje, otrzymać pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła jak i termomodernizacji, a także pozostałych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do Funduszu.

Informacje o dniach i godzinach otwarcia punktu prosimy na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej gminy Turawa lub w gablotce wywieszonej w budynku gminy.

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania. (tel. 77 42 12 072)

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

https://www.wfosigw.opole.pl/

http://czystepowietrze.gov.pl/

Wnioski o dofinansowanie można składać w:
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
w terminie do 30 czerwca 2027r.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

 1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. w tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta
 2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 •  1 564 zł- w gospodarstwie wieloosobowym 
 •  2 189 zł- w gospodarstwie jednoosobowym

Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach uprawniających do ubiegania się o podwyższoną kwotę dofinansowania  w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Gminy Turawa powinni zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie.

 

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:

Kalkulator dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

Zakres programu, koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dotacji:

Program priorytetowy  Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

UWAGA! Powyższe dokumenty można pobrać TUTAJ

 

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku), 
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania), 
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (informacja dostępna w decyzji podatkowej), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

 

PDFUlotka informacyjna.pdf

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.