GMINNY PUNKT.jpeg

Od 5 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy Turawa funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze” realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dzięki temu, że Gmina Turawa zawarła Porozumienie z WFOŚiGW w Opolu mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje, otrzymać pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła jak i termomodernizacji, a także pozostałych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do Funduszu.

Informacje o dniach i godzinach otwarcia punktu prosimy na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej gminy Turawa lub w gablotce wywieszonej w budynku gminy.

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania. (tel. 77 42 12 012)

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

https://www.wfosigw.opole.pl/

http://czystepowietrze.gov.pl/                    

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w:
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
w terminie do 30 czerwca 2027r.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

 

DLA KOGO?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
• Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
• Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów

 1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł - możliwe dofinansowanie do 30 tys. zł,
 2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 37 tys. zł oraz dotacje z prefinansowaniem do 47 tys. zł,
 3. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 69 tys. zł oraz dotacje z prefinansowaniem do 79 tys. zł.

Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach uprawniających do ubiegania się o podwyższoną lub najwyższą kwotę dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Gminy Turawa, do dnia złożenia wniosku, powinni zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka w gospodarstwie domowym.

 

NA CO?

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotację można otrzymać m.in. na: docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, a także dokumentację projektową, audyt energetyczny.

 

BAZA WIEDZY

Starając się o dofinansowanie z programu ,,Czyste Powietrze", możesz korzystać z bezpłatnych  narzędzi, które będą pomocne podczas tego procesu. Są to przede wszystkim:

Internetowe systemy, w których - dla wniosków złożonych przez Portal Beneficjenta – można śledzić stan realizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów lub uzyskać informacje o najbliższych płatnościach.

Pomaga sprawdzić, jaką dotację możemy uzyskać z programu „Czyste Powietrze” i czy tym samym stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określonym zakresie rzeczowym.

Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na docieplenie budynku.

Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.

Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze”.

Rzetelne i na bieżąco aktualizowane źródło informacji o programie „Czyste Powietrze". Klikając w zakładkę „Weź dofinansowanie", a potem „Czyste Powietrze" zostaniemy przeniesieni na stronę z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z programem. Dowiemy się, komu i w jakim wymiarze przysługuje dotacja oraz na co można ją przeznaczyć. Znajdziemy też informacje o formach i poziomach dofinansowania, rodzajach przedsięwzięć kwalifikowanych, maksymalnych kwotach dotacji i sposobach składania wniosków oraz jakie banki udzielają Kredytu Czyste Powietrze.

 • Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80

Masz pytania o program „Czyste Powietrze”? Zadzwoń do naszego konsultanta.
Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Aby dowiedzieć się, jaki jest status złożonego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wfośigw.

Przewodnik – w formie webinarów – po zreformowanym programie „Czyste Powietrze” to źródło informacji dla każdego, zarówno dla pracowników gmin, eko-doradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych dotacjami.

 

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Zakres programu, koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dotacji:

1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.07.2022 r.

1a. Załącznik 1 łączenie dotacji z termomodernizacyjna ulga podatkowa

1b. Załącznik koszty kwalifikowane cześć 1 Programu

1c. Załącznik koszty kwalifikowane cześć 2 Programu

1d. Załącznik koszty kwalifikowane cześć 3 Programu

UWAGA! Powyższe dokumenty można pobrać TUTAJ

 

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NIEZBĘDNE SĄ:

 • Dowód osobisty Wnioskodawcy,
 • Aktualny adres e-mailowy (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku), 
 • PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy),
 • Nr księgi wieczystej, na której znajduje się budynek,
 • Nr działki, na której znajduje się budynek,
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (szacowany),
 • Powierzchnia całkowita budynku  m2,
 • Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 36, PIT 37, PIT 38, PIT 39, PIT 40, PIT 16, PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28) - dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
 • Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu lub najwyższego poziomu dofinansowania, (dokument wydawany w GOPS’ie, nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku)
 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku),
 • Zakres planowanej inwestycji,
 • Data wystawienia pierwszej faktury, jeżeli inwestycja została już rozpoczęta,
 • Liczba ha przeliczeniowych (informacja dostępna w decyzji podatkowej), w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego,

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku:

 • Powierzchnia przegród ścian, stropów w m2 (w przypadku wniosku o ich docieplenie),
 • Powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej w m2 (w przypadku wniosku o ich wymianę),
 • Stolarka drzwiowa i okienna winny spełniać odpowiednie warunki,
 • Wykorzystywane wyroby budowlane muszą posiadać deklarację zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia lub aprobatą techniczną,
 • Drzwi zewnętrzne muszą spełniać parametr: 1,30 [W/(m2·K)],
 • Okna muszą spełniać parametr:  0,9 W/(m2K),

 

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ NIEZBĘDNE SĄ:

 • Aktualny adres e-mailowy (niezbędny do utworzenia konta w systemie GWD), 
 • Nr telefonu kontaktowego,
 • PESEL wnioskodawcy,
 • Nr umowy o dofinansowanie oraz maksymalna przyznana kwota dotacji (zamieszczone w liście poleconym przesłanym przez WFOŚiGW w Opolu lub mailu),
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • Data wystawienia pierwszej faktury,
 • Kwota dotacji wnioskowana lub rozliczona w ramach wcześniejszych wniosków o płatność (tylko w przypadku składania wniosku po raz drugi lub trzeci),
 • Nr rachunku bankowego,
 • W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą.

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 13-09-2021 10:05

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 02-08-2022 08:53
Przewiń do góry