EKO -NAWYKI - INFORMACJA.jpeg

W maju 2021 r. została podpisana Umowa przez Lidera projektu tj. Miasto Opole na wspólny projekt edukacyjny pn. "Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym",  współfinansowany ze środków RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.2: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt „Eko–nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” jest kontynuacją realizowanego Projektu ” Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.

W ramach projektu „Eko –nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”  planuje się następujące działania edukacyjne:

1. Promocję selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich;

  •  planuje się zakup i montaż oznakowanych, estetycznych pojemników do segregacji odpadów nad Jeziorami Turawskimi oraz montaż tablicy edukacyjnej poświęconej zagadnieniom gospodarki odpadami.  Działanie ma na celu promocję prawidłowej segregacji odpadów nad Jeziorami Turawskimi i utrwalanie zasad odpowiedniego postępowania z odpadami wśród turystów odwiedzających tereny rekreacyjne Gminy Turawa. 

2. Promocję selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni wiejskiej;

  • w ramach zadania planuje się przeprowadzenie przez Gminę Turawa kampanii edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów w przestrzeni wiejskiej, w której Gmina Turawa zamierza zakupić wiatę edukacyjną  wraz z zestawem edukacyjnym, wyposażonym w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Zestaw będzie zawierał treści edukacyjne dot. prawidłowej segregacji odpadów. Urządzenia te będą stanowiły tzw. „przystanek ekologiczny” dla mieszkańców Gminy Turawa.  Tym samym będą narzędziem do wzbogacenia edukacji nt. segregacji odpadów, skierowanej do mieszkańców Gminy Turawa.

3. Kampanię społeczna dot. postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz skutków spalania śmieci w domowych piecach

  • w ramach zadania planuje się przeprowadzenie gminnej kampanii promującej prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, zostanie zakupiony Punkt Elektroodpadów, który oprócz edukacji umożliwi mieszkańcom oddanie drobnych odpadów elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych. Drugim elementem zadania będzie informowanie mieszkańców o skutkach spalania śmieci w domowych piecach. 

 

CEL PROJEKTU: kampania ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Turawa oraz turystów nad jeziorami Turawskimi w zakresie możliwości efektywnego prowadzenia indywidualnej gospodarki odpadami.

Wartość projektu: koszty bezpośrednie: 142 672,00 zł, planowane dofinansowanie: 142 048,76 zł planowany wkład własny: 35 623,24 zł.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 19-08-2021 08:57

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 19-08-2021 08:58
Przewiń do góry