Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy Turawa rozważa możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Turawa, zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak:

  • siatka do owijania balotów,
  • sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag.

Dofinansowanie do  tony odpadów może wynieść do 500 zł.

Warunki dofinansowania:

Wszyscy producenci rolni są zobowiązani do dostarczania we własnym zakresie posiadanych odpadów w jedno wskazane przez gminę miejsce ich odbioru oraz w terminie wskazanym przez gminę. Wyżej wymienione odpady powinny być posegregowane oraz związane w paczki do 30kg, folia powinna być opróżniona z zanieczyszczeń.

W przypadku stwierdzenia większej ilości w/w odpadów niż zdeklarowana we wniosku o dofinansowanie zadania, koszty utylizacji nadwyżki ponad ilość zadeklarowaną w/w odpadów w 100% poniesie Wnioskodawca.

UWAGA!

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz.  UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia 22.02.2019, str. 1) lub Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.)

Producenci rolni lub inni posiadacze odpadów rolniczych z terenu gminy Turawa zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw: folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag (nie przewidziano dofinansowania do zbiórki odpadów zanieczyszczonych środkami ochrony roślin, agrowłókniny oraz taśm nawadniających) powinni złożyć swój wniosek o udział w programie wraz z wymaganymi załącznikami

do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Planowany termin realizacji zadania to 2022 rok.

Wnioski można składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Turawa, mieszącym się przy ul. Opolskiej 39c, 46-045 Turawa, przesłać na adres urzędu, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym, bądź za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględnione w składanym wniosku o dotację do NOŚiGW w Warszawie. W przypadku rezygnacji realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie tut. Urząd.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem otrzymania przez Gminę Turawa dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Złożenie wniosku nie stanowi zobowiązań mogących być podstawą do roszczeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 42 12 072.

Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać poniżej lub osobiście w Urzędzie Gminy Turawa.

 

Wójt Gminy Turawa

/-/ Dominik Pikos

załączniki:

Wniosek o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem/ utylizacją folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

DOCXWniosek-mieszkanca-folie-rolnicze-Turawa (2).docx (24,30KB)

oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

DOCXOswiadczenie-o-pomocy-de-minimis-Turawa.docx (16,77KB)
 

 

 

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 18-08-2021 14:07

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 18-08-2021 14:38
Przewiń do góry