Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), Wójt Gminy Turawa udostępnia informacje o:

- zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U.  z 2024 r. poz. 573):

Gmina Turawa - Firma odbierająca odpady:

Remondis Opole Sp. z o. o.

Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole,

 

- punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Turawa:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kotorzu Małym – ul. Wodna 18A, 46-045 Kotórz Mały.

Punkt Elektroodpadów (MPE) - obok budynku Urzędu Gminy Turawa stoi specjalistyczny pojemnik przeznaczony do gromadzenia drobnych, zużytych elektroodpadów

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest sprzed posesji zgodnie z harmonogramem zbiórek akcyjnych (wraz ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych) oraz w PSZOK.

 

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 573). Zgodnie z ww. ustawą sklepy o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznegoi elektronicznego przekraczającej 400 m2, zobowiązane są do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był tylko przy zakupie nowego urządzenia. Natomiast prowadzący punkt serwisowy jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna. Zarazem dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

 

Podmiot zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt;
  • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.

Do tej pory do tutejszego organu nie wpłynęła żadna informacja.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 25-06-2021 10:11

Przewiń do góry