Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Miejsca zagospodarowania odpadów

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), Wójt Gminy Turawa udostępnia informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Turawa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W 2020 r. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania przekazywane były do Centrum Zagospodarowania Odpadów (Zakład Komunalny Opole Sp. z o.o.)  ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – MBP w Opolu,
  • bioodpady stanowiące odpady komunalne - Kompostownia zlokalizowana przy Instalacji Komunalnej w Opolu,
  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – MBP w Opolu, Miejskie składowisko odpadów w Opolu Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu.
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.