Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/91/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, od dnia 1 maja 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Plik: PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja do druku).pdf (167,30KB)

Plik: DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja do edycji).doc (20,83KB)

 

Przykładowo wypełniona deklaracja

Plik: PDFPrzykładowo wypełniona deklaracja.pdf (241,50KB)

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:

  • do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu budynku Urzędu Gminy Turawa;
  • drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Turawa (46-045 Turawa, ul. Opolska 39c);
  • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej (tzw. esp) na platformie usług administracji publicznej (tzw. ePUAP). Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania wypełnionego formularza przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Deklaracja na portalu ePUAP znajduje się na profilu GMINA TURAWA w zakładce „Ochrona Środowiska”.

 

Terminy składania deklaracji

  • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  • W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  • Brak jest możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca, przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 25-06-2021 09:24

Przewiń do góry