Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wznowienie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Mają one za zadanie przeszkolenie i przygotowanie żołnierzy rezerwy do wykonywania zadań na zajmowanych stanowiskach służbowych, przekwalifikowanie do nowych specjalności wojskowych, jak również zapoznanie ze sprzętem oraz aktualnymi realiami wojskowymi. Regularne odbywanie ćwiczeń wojskowych jest niezbędnym elementem dla podtrzymania systemu obronnego państwa.

Obowiązek stawienia się do odbycia ćwiczeń wojskowych wynika z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. O powołaniu żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń decyduje dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierz rezerwy ma nadany przydział mobilizacyjny. Dokumentem informującym żołnierza rezerwy o powołaniu do odbycia szkolenia jest karta powołania, w której wskazany jest dokładny termin oraz miejsce stawiennictwa. Karta powołania jest decyzją administracyjną, od której można się odwołać (w razie wystąpienia szczególnych okoliczności), w terminie 14 dni od momentu jej odebrania. Odwołanie takie można złożyć do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych ustalany jest przez dowódcę jednostki wojskowej i może wynosić do 30 dni (ćwiczenia krótkotrwałe) lub do 90 dni (ćwiczenia długotrwałe).

Każdemu żołnierzowi rezerwy biorącemu udział w ćwiczeniach przysługuje uposażenie (wysokość uzależniona od posiadanego stopnia wojskowego i zajmowanego stanowiska). Przykładowo  stawka za jeden dzień ćwiczeń dla szeregowego to 117,13 zł, dla kaprala 133,57 zł, a dla chorążego 152,07 zł. Są to kwoty „na rękę”, bowiem uposażenie to nie podlega opodatkowaniu. Co istotne, jeżeli zaistnieje rozbieżność pomiędzy otrzymanym uposażeniem, a wynagrodzeniem jakie żołnierz rezerwy uzyskałby u pracodawcy, istnieje możliwość zgłoszenia się do właściwego urzędu miasta lub gminy z wnioskiem o wypłatę powstałej różnicy. Ponadto żołnierz rezerwy, podczas ćwiczeń, ma zapewnione darmowe wyżywienie i zakwaterowanie, wojskowe wyposażenie, opiekę medyczną oraz zwrot kosztów przejazdu.

W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej (tj. ćwiczeń wojskowych) bez uzasadnionej przyczyny, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie żołnierza rezerwy przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej. Rezerwista ryzykuje również odpowiedzialność karną, bowiem w razie nie zgłoszenia się do odbycia ćwiczeń, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, zgodnie z zapisami kodeksu karnego.

Do odbycia ćwiczeń wojskowych mogą zostać powołane osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą: szeregowi – pięćdziesiąty piąty rok życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąty trzeci rok życia. Udział w ćwiczeniach wojskowych jest spełnieniem, przez żołnierza rezerwy, ustawowego obowiązku. Ma na celu doskonalenie i utrzymywanie na wysokim poziomie dotychczasowych kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności.

000.jpeg

010.jpeg

020.jpeg

030.jpeg

040.jpeg

Tekst: Sabina Szymczyna – WKU w Opolu

Zdjęcia: kpt. Piotr Płuciennik – 10 BLog.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.