pszok.jpeg

Wójt Gminy Turawa informuje, że w dniu 26.05.2021r. otwarty zostaje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kotorzu Małym.

Prowadzący:

Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa

Adres PSZOK:

ul. Wodna 18A, 46-045 Kotórz Mały (obok oczyszczalni ścieków)

Telefon: 519 - 133 - 682

Godziny otwarcia:

- wtorek, piątek 12:00 - 18:00

- środa 9:00 - 15:00

- każda ostatnia sobota miesiąca: 9:00 - 14:00.

PSZOK jest nieczynny w dniach ustawowo wolnych od pracy, Wielką Sobotę, 24 i 31 grudnia.

PSZOK przyjmuje odpady z zastrzeżeniem możliwości nie przyjęcia odpadów w sytuacji, gdy kontener na dany rodzaj odpadu jest pełny lub gdy kontener został zabrany do opróżnienia.

PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców gminy Turawa po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i/lub dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz po złożeniu przez właściciela nieruchomości oświadczenia o pochodzeniu odpadów.

PDFOświadczenie PSZOK.pdf (225,05KB)

Ze względu na zapełnianie się pojemników i kontenerów w szybkim tempie, należy wcześniej zadzwonić przed wyjazdem do PSZOK-u, aby upewnić się, że będzie możliwość oddania odpadów.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane na poszczególne frakcje, nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone.

Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 • odpady z tworzyw sztucznych (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),
 • odpady z metali (nadmiar ze zbiórki „u źródła”), 
 • odpady opakowań wielomateriałowych (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),
 • odpady z papieru i tektury (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),
 • odpady szklane (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),
 • odpady zielone – bioodpady np.: trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, rozdrobnione gałęzie, itp. (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • posegregowane komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe:
  • gruz ceglany,
  • odpady z betonu, gruzu i ceramiki (zmieszany gruz),
  • materiały izolacyjne (styropian, wełna),
  • odpadową papę,
  • zmieszane odpady budowlane,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony z samochodów osobowych;
 • odpady niebezpieczne np.: rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, farby, tusze, tonery, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odzież i tekstylia.

Ilość dostarczonych odpadów komunalnych nie jest limitowana, za wyjątkiem:

 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość limituje się do 500 kg/rok od właściciela nieruchomości/lokalu mieszkalnego (w zabudowie wielorodzinnej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu),
 • mebli i odpadów wielkogabarytowych, których ilość limituje się do 300 kg/rok od właściciela nieruchomości/lokalu mieszkalnego (w zabudowie wielorodzinnej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu),
 • zużytych opon pochodzących z samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, których ilość limituje się do 4 szt./rok od właściciela nieruchomości/lokalu mieszkalnego (w zabudowie wielorodzinnej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu).

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 • odpady niebezpieczne, których nie można w wiarygodny sposób zidentyfikować (brak etykiet),
 • odpady w nieszczelnych (cieknących) opakowaniach,
 • sprzęt budowlany i rolniczy,
 • butle gazowe,
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady poprodukcyjne, odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika obsługującego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich kontenerach i pojemnikach pod nadzorem pracownika PSZOK.

UWAGA!

 • W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w celu zapewnienia bezpieczeństwa na teren PSZOK będą wpuszczane tylko osoby z założoną maseczką ochronną zasłaniającą usta i nos.
 • Na terenie PSZOK może znajdować się maksymalnie jeden pojazd dostarczający odpady.
 • Opuszczenie terenu przez pojazd zwalnia miejsce dla pojazdu oczekującego w kolejce do wjazdu na PSZOK.

PDFUlotka PSZOK.pdf (1,53MB)

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym określa jego regulamin

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 16-06-2021 09:32

Modyfikował(a): Kerstina Lotzwi
Data modyfikacji:
 04-06-2024 08:53
Przewiń do góry