Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Informacja z PSZOK

Wójt Gminy Turawa informuje, że w dniu 26.05.2021r. otwarty zostaje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kotorzu Małym.

Prowadzący:

Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa

Adres PSZOK:

ul. Wodna 18A, 46-045 Kotórz Mały (obok oczyszczalni ścieków)

Telefon: 519 - 133 - 682

Godziny otwarcia:

- wtorek, środa, piątek: 11:00 - 17:00 (kwiecień - październik),

- wtorek, środa, piątek: 10:30 - 16:30 (listopad - marzec),

- każda ostatnia sobota miesiąca: 9:00 - 14:00.

PSZOK jest nieczynny w dniach ustawowo wolnych od pracy, Wielką Sobotę, 24 i 31 grudnia.

PSZOK przyjmuje odpady z zastrzeżeniem możliwości nie przyjęcia odpadów w sytuacji, gdy kontener na dany rodzaj odpadu jest pełny lub gdy kontener został zabrany do opróżnienia.

PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców gminy Turawa po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i/lub dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz po złożeniu przez właściciela nieruchomości oświadczenia o pochodzeniu odpadów.

PDFOświadczenie PSZOK.pdf

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane na poszczególne frakcje, nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone.

Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 • odpady z tworzyw sztucznych (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),
 • odpady opakowań wielomateriałowych (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),
 • odpady z papieru i tektury (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),
 • odpady szklane (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),
 • odpady zielone – bioodpady np.: trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, rozdrobnione gałęzie, itp. (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • posegregowane komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe:
  • gruz ceglany,
  • odpady z betonu, gruzu i ceramiki (zmieszany gruz),
  • materiały izolacyjne (styropian, wełna),
  • odpadową papę,
  • zmieszane odpady budowlane,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony z samochodów osobowych;
 • odpady niebezpieczne np.: rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, farby, tusze, tonery, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odzież i tekstylia.

Ilość dostarczonych odpadów komunalnych nie jest limitowana, za wyjątkiem:

 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość limituje się do 500 kg/rok od właściciela nieruchomości/lokalu mieszkalnego (w zabudowie wielorodzinnej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu),
 • mebli i odpadów wielkogabarytowych, których ilość limituje się do 300 kg/rok od właściciela nieruchomości/lokalu mieszkalnego (w zabudowie wielorodzinnej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu),
 • zużytych opon pochodzących z samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, których ilość limituje się do 4 szt./rok od właściciela nieruchomości/lokalu mieszkalnego (w zabudowie wielorodzinnej rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu).

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 • odpady niebezpieczne, których nie można w wiarygodny sposób zidentyfikować (brak etykiet),
 • odpady w nieszczelnych (cieknących) opakowaniach,
 • sprzęt budowlany i rolniczy,
 • butle gazowe,
 • złom metali żelaznych i nieżelaznych,
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady poprodukcyjne, odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika obsługującego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich kontenerach i pojemnikach pod nadzorem pracownika PSZOK.

UWAGA!

 • W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w celu zapewnienia bezpieczeństwa na teren PSZOK będą wpuszczane tylko osoby z założoną maseczką ochronną zasłaniającą usta i nos.
 • Na terenie PSZOK może znajdować się maksymalnie jeden pojazd dostarczający odpady.
 • Opuszczenie terenu przez pojazd zwalnia miejsce dla pojazdu oczekującego w kolejce do wjazdu na PSZOK.

PDFUlotka PSZOK.pdf

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym określa jego regulamin

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.