Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021

Wójt Gminy Turawa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały nr XXIV/132/20 Rady Gminy Turawa z dnia 22 października 2020 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFKONKURS OFERT SPORT.pdf (160,98KB)

PDFwzor-oferty.pdf (113,19KB)

ZMIANA OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 28.12.2020r.

PDFzmiana ogłoszenia kultura fizyczna.pdf (198,75KB)
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.