OGŁOSZENIE O NABORZE Z DNIA 26.11.2020  ROKU

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”

ogłasza nabór na stanowisko pracy

specjalista ds. sprawozdawczości i finansów

w biurze  Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia, obszar funkcjonowania stowarzyszenia

Wymagania:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. biegła znajomość języka polskiego,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe w tym ekonomiczne, administracyjne
 6. znajomość specyfiki obszaru objętego LSR.
 7. Znajomość aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustaw i rozporządzeń związanych instrumentem Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 8. prawo jazdy kat. B,
 9. znajomość obsługi urządzeń informatycznych,
 10. podstawowa znajomość jednego z języków urzędowych UE

Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientami,
 3. chęć uzupełnienia wiedzy.
 4. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 5. łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich

Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji lub nadzorze projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doświadczenie w  pracy w NGO. 

Zakres wykonywanych zadań:

1. Udział w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów  zaakceptowanych do finansowania w  ramach  Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności przygotowania  i składanie wniosku  o płatność i informacji monitorującej oraz innych programów realizowanych przez LGD

2. Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością  merytoryczną i finansową

3. Monitorowanie i bieżąca ewaluacja stanu wdrażania LSR LGD KD

4. Obsługa Walnego Zebrania i posiedzeń Zarządu

5.. Udział w organizacji szkoleń dla pracowników, Zarządu i Rady LGD

6. Prowadzenie bieżącej pracy biura                                                                   

7.Obsługa korespondencji

8.Wykonywanie innych poleceń pracodawcy

Wyłoniona osoba przewidziana jest do zatrudnienie – od  01.01.2021 r do 31.03.2021 r.

– z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony .

Wymagane dokumenty:

1.  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.  list motywacyjny,

3.  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w LGD „Kraina   

      Dinozaurów” (zał. do ogłoszeniu)

4.  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz  

     dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),

6.  inne kserokopie dokumentów potwierdzające  posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,   

     jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo  umyślne.

8. W CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego naboru organizowanego przez Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów". 

Powyższa klauzula nie jest niezbędna, ponieważ udostępnienie danych niewymaganych przepisami prawa, a udostępnionych przez kandydata dobrowolnie na podstawie zgody może nastąpić także poprzez czynności onkludentne.

Osoby wyłonione do dalszego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’ lub pocztą na adres: LGD ,,Kraina Dinozaurów’ 46 -040 Ozimek
ul. Słowackiego 18 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. sprawozdawczości i finansów’’

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2020 r. godz. 12:00.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4651213 lub 605052777

DOCogłoszenie o naborze na stanowisko 2020-1.doc (251,00KB)

DOCkwestionariusz-osobowy.doc (287,00KB)
 

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 01-12-2020 14:41

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 01-12-2020 14:50
Przewiń do góry