Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Usuwanie azbestu w Gminie Turawa w 2020 roku w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- do 70% kosztów kwalifikowanych, w tym:

- udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW– 4 991,00 zł

- udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Opolu – 4 991,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania: 9 982,00 zł.

Pozostały udział środków własnych Dotowanego – tj. Gminy Turawa tj. 6 525,86 zł.

Wartość całego przedsięwzięcia usuwania azbestu w 2020 r. -  16 507,86 zł.

Dofinansowanie obejmuje prace: demontaż, transport, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykonawca zadania:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „AGRAF” Rafał Skórka ul. Lecha 14, 41-710 Ruda Śląska, wyłoniony przez Gminę w trybie zapytania o cenę na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Miejsce unieszkodliwienia odpadów azbestowych: Składowisko Azbestu, prowadzone przez ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o.

Ilość wniosków w 2020 r.:  15

Masa Mg usuniętego azbestu: 14,23 Mg

 

Ilość m² usuniętego azbestu: 1 096,20

Składowisko Azbestu:

Dobrów 8

28-142 Tuczępy

Instalacja do składowania odpadów niebezpiecznych posiadająca pozwolenie na prowadzenie instalacji składowania odpadów (w tym odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest) Decyzja Marszałka Świętokrzyskiego znak OWŚ–VII.7222.4.2018 z dnia 09.03.2018r. (pozwolenie zintegrowane), ważna: na czas nieokreślony

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.