granty kraina dinozaurów.jpeg

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
1. Zakres tematyczny operacji:
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz.664 z późn. zm.).
Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.1.3 LSR - budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne.
Cel ogólny 1.0 –Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1 – Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
2. Termin i miejsce składania wniosków:
Termin składania wniosków: 31.07.2020r. – 14.08.2020r., do godz.15.00
Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD „Kraina Dinozaurów” Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji elektronicznej przez generator wniosków udostępniony przez LGD „Kraina Dinozaurów oraz w wersji papierowej w Biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w dni robocze, w poniedziałki od 8.00 do 18.00; wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.00 – 15.00
Wnioski nadsyłane w inny sposób np. pocztą lub faksem nie będą podlegały ocenie.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, o których mowa w pkt 10, pkt 1 niniejszego ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.
3. Forma wsparcia, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy wynikające z LSR:
Pomoc na realizację operacji będzie wypłacana w następującej formie:
- 50% zaliczki po podpisaniu umowy
- pozostała kwota - refundacja kosztów kwalifikowanych operacji wypłacana po rozpatrzeniu
wniosku o płatność
Ograniczenie wysokości kwoty wynikające z zapisów LSR:
Poziom dofinansowania:
95% kosztów kwalifikowanych, wkład własny do projektu min. 5 %, przy czym może on stanowić wkład pracy własnej lub wkład finansowy.
4. Zgodnie z LSR „Krainy Dinozaurów” o pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowymi, kościoły i związki wyznaniowe. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.
Minimalna kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 30 000,00 zł
Czas realizacji zadania grantowego (łącznie ze złożeniem wniosku o płatność)- do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne.
2. Warunki przyznania pomocy:
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt.2 ogłoszenia terminie złożył wniosek wraz niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji, która:
1) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia (pkt.1 ogłoszenia)
2) jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju
3) w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru zawartymi w karcie oceny merytorycznej, uzyskała minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (określoną w pkt.5 ogłoszenia).
Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju (pkt.2) może zostać uznana operacja, która
- jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych w ramach tego Programu
- zakłada realizację celów głównych i szczegółowych przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników
Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia w ramach niniejszego naboru co najmniej następującego wskaźnika:
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 10
Ponadto do warunków przyznania pomocy należy:
a) zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
b) spełnienie warunków, które nie są określone w rozporządzeniu, ale wynikają z innych przepisów prawa mających zastosowanie do planowanych operacji
3. Kryteria wyboru operacji przez LGD wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą procedurą wyboru i oceny grantu w ramach projektów grantowych w LGD „Kraina Dinozaurów”. Aby operacja została poddana ocenie według kryteriów wyboru zawartych w karcie oceny merytorycznej musi przejść pozytywnie ocenę pod względem formalnym, ocenę zgodności z zakresem tematycznym, Programem PROW i LSR.
Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1) Trafność diagnozy potrzeb społeczności – max 2 pktmax 2 pkt max 2 pkt
2) Adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców – max 5max 5 max 5max 5 pkt pkt
3) Stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu – max 2max 2 pkt pkt
4) Komunikacja i promocja projektu – max 3max 3 pkt pkt
5) Pożyteczność projektu – max 2max 2 pkt pkt
6) Trwałość i możliwość kontynuacji działań - max 2 pkt
7) Realność planu pozyskania wkładu własnego – max 2 pkt
8) Klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu – max 1 pkt
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 9 na 19 możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru zawartych w karcie oceny merytorycznej
4. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty
1.Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do przekazywania LGD „Kraina Dinozaurów” informacji na potrzeby monitorowania wskaźników LSR zarówno w trakcie realizacji operacji jak i po jej zakończeniu, w okresie trwałości projektu.
2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania określonych kryteriów wyboru operacji – jeżeli dotyczy
3. Załączniki które są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i wynikają ze specyfiki danej operacji
5. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Limit środków w naborze o powierzenie grantu wynosi: 300 000,00 zł

10. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o powierzenie grantu oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
1) Formularz wniosku o powierzenie grantu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html
2) Formularz wniosku o płatność oraz sprawozdanie z realizacji grantu dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html
3) Formularz umowy na zadania w ramach projektów grantowych dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html
4) Załącznik 1 i 2 do umowy - Weksel i umowa dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html
5) Karta oceny wstępnej wniosków zgłoszonych do projektu grantowego dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html
6) Karta zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html
7) Karta oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do projektów grantowych dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html
8) Pismo informujące o przyznaniu grantu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html
9) Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o powierzenie grantu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html
10) Generator wniosków o powierzenie grantów dostępny http://wnioski2.krainadinozaurow.pl/
11) Procedura przeprowadzania wyboru i oceny grantu w ramach projektów grantowych przez LGD „Kraina Dinozaurów” dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedury-wyboru-projektow-grantowych,191.html
12) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt. 4, dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/lsr-2014-2020,170.html
13) Regulamin Rady dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” http://www.krainadinozaurow.pl/pl/regulamin-rady,175.html


Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w Biurze LGD:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie pod nr 77 465 12 13

 

 


Data publikacji:
 17-07-2020 11:07

Modyfikował(a): Wioletta Biernot
Data modyfikacji:
 17-07-2020 11:09
Przewiń do góry