Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja o złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu na usuwanie azbestu w 2020 r. w gminie Turawa

Dofinansowanie będzie obejmować prace: demontaż, transport, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.                       

W 2020 roku do Gminy Turawa wystąpiło 15 Wnioskodawców, którzy łącznie zgłosili do usunięcia 1 096,20 m ² wyrobów zawierających azbest (płyty faliste oraz płyty płaskie azbestowe).

W wyniku realizacji zadania azbest zostanie usunięty z 5 pokryć dachowych i z 10 pryzm – azbest wcześniej zdemontowany.

Planowane dofinansowanie przedsięwzięcia:

do 70% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez:

- WFOŚiGW w Opolu – do  4 467,96zł;

- NFOŚiGW w Warszawie – do 4 467,95 zł

Ogółem wnioskowana kwota dotacji: 8935,91 zł

30% - udział środków Gminy Turawa tj. 3 829,68 zł.

Planowany koszt zadania: 12 765,59 zł

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.