Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz podjętej uchwały Nr XVIII/92/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

Wójt Gminy Turawa zawiadamia, że  od 1 maja 2020 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 22,00  zł – miesięcznie od  jednego  mieszkańca  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie;
  • 2,00 zł – ulga miesięczna w opłacie od każdej osoby w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym)
  • 51,00 zł - miesięczna podwyższona stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji przez wszystkich mieszkańców.

Jak uzyskać ulgę za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku?

UWAGA! Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę.

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi od miesiąca maja br. są zobowiązani złożyć nową deklarację w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2020 r.

Druk nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązującej od 1 maja 2020 r.)

DOCXWersja do edycji (20,83KB)

PDFWersja do druku (167,30KB)

Przykładowo wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem  przypadku chęci skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku przez mieszkańca, który wcześniej złożył deklarację

JPEGPrzykładowo wypełniona deklaracja.jpeg (197,97KB)

JPEGPrzykładowo wypełniona deklaracja1.jpeg (212,29KB)

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:

- do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu budynku Urzędu Gminy Turawa;

- drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Turawa (46-045 Turawa, ul. Opolska 39c);

- drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej (tzw. esp) na platformie usług administracji publicznej (tzw. ePUAP). Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania wypełnionego formularza przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Deklaracja na portalu ePAUP znajduje się na profilu GMINA TURAWA w zakładce „Ochrona Środowiska”.

Informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów właściciel nieruchomości wskazuje w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od właścicieli nieruchomości, którzy zdeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, nie będą odbierane odpady w brązowych pojemnikach, a także właściciel nie będzie miał możliwości oddania bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika przydomowego:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

– wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6k ust. 4a-4c).

Brak możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów od 1 maja 2020 r.

UWAGA! Znowelizowana ustawa wprowadza obligatoryjny obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości.  Dlatego mieszkańcy, którzy dotychczas nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinni zapoznać się z zasadami segregowania odpadów komunalnych i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym druku deklaracji.

Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Wójt Gminy Turawa ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji opłaty podwyższonej, w wysokości 51,00 zł miesięcznie od osoby.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie. Opłatę należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Wraz z zawiadomieniem dostarczone zostaną indywidualne druczki płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także ulotki informacyjne na temat wprowadzenia ulgi za kompostowanie bioodpadów.

Papier – osobna segregacja

Od 1 maja br. papier oraz tekturę należy gromadzić do odrębnych niebieskich worków, które zostaną dostarczone do mieszkańców przez firmę wywozową. Worki należy wystawiać przed posesję zgodnie z obowiązującym harmonogramem uwzględniającym odrębny odbiór papieru w wyznaczonych terminach.

Do niebieskiego worka należy wrzucać:

papier, tekturę, kartony, gazety, książki, zeszyty, opakowania z papieru i tektury, papier pakowy, torebki papierowe.

Do niebieskiego worka nie zależy wrzucać:

zatłuszczonego i brudnego papieru, zużytych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych, kartonów po mleku i sokach, paragonów, papieru foliowanego, woskowanego.

Terminy składania deklaracji – przypomnienie zasad

Zgodnie ze znowelizowaną ustawa zmienił się termin składania deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Brak jest możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca, przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Opublikował(a): Wioletta Biernot
Data publikacji:
 30-04-2020 06:32

Modyfikował(a): Wioletta Biernot
Data modyfikacji:
 12-05-2020 07:47
Przewiń do góry