Dowiedz się więcej:

https://czystepowietrze.gov.pl/

Państwowy Monitoring Środowiska. Zgodnie z art. 88 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) realizowany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, który monitoruje stan jakości powietrza w województwie opolskim.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu na podstawie pomiarów lub innych metod oceny. Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Obszar strefy opolskiej obejmuje teren województwa opolskiego z wyłączeniem stolicy województwa (miasta Opola) stanowiącego strefę miasto Opole. Administracyjnie strefa opolska podzielona jest na 11 powiatów i 71 gmin.

Pomiary zanieczyszczeń powietrza są dostępne na stronie internetowej  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: http://www.opole.pios.gov.pl – Jakość powietrza atmosferycznego. Pomiary obejmują m.in.: CO, Nox, SO2, O3, PM10, PM2,5.

Komunikaty i ostrzeżenia o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, benzenu i benzo(a)pirenu udostępniane są przez WIOŚ Opole w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Komunikaty, natomiast System monitoringu jakości powietrza znajduje się w zakładce Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.

Przewiń do góry