Uwaga! Procedury i załączniki dla osób prawnych i dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o ulgę w  podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą:

 • Wniosek o odroczenie (DOCXdruki do pobrania – załącznik nr 1 (15,37KB)),
 • Wniosek o umorzenie (DOCXdruki do pobrania – załącznik nr 2 (14,55KB)),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSXdruk do pobrania – załącznik nr 3 (77,36KB)),
 • kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis, lub oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w danym roku oraz w ciągu  poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (DOCdruki do pobrania – załącznik nr 4 (25,50KB)),
 • kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis  w rolnictwie/rybołówstwie, lub oświadczenie o otrzymanej w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat pomocy de minimis  w rolnictwie/rybołówstwie albo oświadczenia o nie otrzymaniu ww. pomocy (DOCdruki do pobrania – załącznik nr 5 (25,50KB));
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, lub inne dokumenty (np. bilans, rachunek zysków i strat) sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • zestawienie z ewidencji księgowej ze wskazaniem osiągniętego przychodu i poniesionych kosztów za okres od początku bieżącego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 • informacja potwierdzająca pogorszenie kondycji finansowej firmy lub obrazujące utratę płynności finansowej.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o ulgę w  podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • Wniosek o odroczenie (DOCXdruki do pobrania – załącznik nr 1 (15,55KB)),
 • Wniosek o umorzenie (DOCXdruki do pobrania – załącznik nr 2 (14,75KB)),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSXdruk do pobrania – załącznik nr 3 (77,36KB)),
 • kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis, lub oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w danym roku oraz w ciągu 2. poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (DOCdruk do pobrania – załącznik nr 4 (25,50KB)),
 • kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis  w rolnictwie/rybołówstwie, lub oświadczenie o otrzymanej w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat pomocy de minimis  w rolnictwie/rybołówstwie albo oświadczenia o nie otrzymaniu ww. pomocy (DOCdruki do pobrania – załącznik nr 5 (25,50KB));
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, lub inne dokumenty (np. rachunek zysków i strat) sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości lub kserokopie zeznań podatkowych za ostatnie 3 lata,
 • zestawienie z ewidencji księgowej ze wskazaniem osiągniętego przychodu i poniesionych kosztów za okres od początku bieżącego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 • oświadczenie o stanie majątkowym (DOCdruk do pobrania – załącznik nr 6 (86,50KB)) - dotyczy tylko wniosku o umorzenie.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - dotyczy należności czynszowych za gminne lokale użytkowe / nieruchomości gruntowe na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Turawa

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć:
1) w skrzynce w holu Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, lub
2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, lub
3) przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 

Na stronach internetowych Urzędu Gminy w Turawie zamieszczane będą na bieżąco informacje o zmianach wprowadzanych przez rząd w kolejnych odsłonach tzw. „tarczy antykryzysowej”. Rozwiązania lokalne mające na celu wsparcie przedsiębiorców w tej szczególnej sytuacji będą na bieżąco dopasowywane do nowych rozwiązań prawnych rangi ustawowej.

Przewiń do góry