Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych trwa trzy miesiące i kończy się egzaminem. Najbliższy, II turnus służby przygotowawczej realizowany będzie w centrach i ośrodkach szkolenia oraz w wytypowanych jednostkach wojskowych w terminie od dnia 4 maja do dnia 24 lipca 2020 roku.

Do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych może być powołana osoba: niekarana za przestępstwo umyślne; posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej; wiek co najmniej osiemnastu lat; wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Kandydat składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w formie pisemnej albo za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej /epuap.gov.pl/.

Do wniosku należy załączyć odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentów poświadczających: posiadane wykształcenie; mogących mieć wpływ na powołanie np. posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów lub prawo jazdy itp.

Następnie Wojskowy Komendant Uzupełnień prowadzi postępowanie rekrutacyjne, które ma charakter konkursowy i obejmuje analizę poziomu kwalifikacji kandydata, wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz potrzeby Sił Zbrojnych. Osoba, po uzyskaniu rekomendację komisji rekrutacyjnej kierowana jest na badania do Wojskowej Pracowni Psychologicznej, a osoba nieposiadającą orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej także do Wojskowej Komisji Lekarskiej. Pozytywne przejście procedury rekrutacji oraz badań jest podstawą wydania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej na podstawie, której pracodawca udziela powołanemu urlopu bezpłatnego oraz wypłaca mu odprawę.

W czasie służby żołnierzom przysługuje bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna, ubezpieczenie, a także ulgowe przejazdy, ochrona stosunku pracy, urlopy, odprawa po odbyciu służby przygotowawczej oraz comiesięczne wynagrodzenie.

Ochotnicy odbywają szkolenie podstawowe, które jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia tj.: szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę, zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem. Kolejnym etapem jest szkolenie specjalistyczne, zależne od umiejętności żołnierzy i przeznaczenia do danej specjalności wojskowej. Jest to także niepowtarzalna szansa, by poszerzyć wiedzę w wielu unikatowych dziedzinach, poznać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy oraz zdobyć i rozwijać umiejętności, które są niedostępne poza wojskiem. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy się egzaminem, po którym zostaje żołnierz jest przenoszony do rezerwy w stopniu szeregowego oraz otrzymuje tytuł żołnierza rezerwy.

Żołnierze, którzy ukończyli służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Istnieje także możliwość wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej lub Narodowych Sił Rezerwowych. Żołnierz rezerwy posiadający wyksztalcenie minimum średnie może zostać skierowany na kurs podoficerski a osoby z wykształceniem wyższym mogą odbyć kursy oficerski. Można także wybrać służbę kandydacką, czyli ukończyć szkołę podoficerską lub studia wojskowe i zostać podoficerem lub oficerem,

Osoba, która wybierze karierę żołnierza zawodowego może liczyć na stabilne i atrakcyjne wynagrodzenie z licznymi dodatkami, kursy i szkolenia specjalistyczne, w tym językowe, jasno określoną ścieżkę awansu oraz pewną emeryturę w przyszłości.

Wojsko to wyzwanie. Możliwość, aby sprawdzić siłę swojego charakteru oraz realizować plany zawodowe oraz ambicje. Można zadzwonić, napisać lub umówić się na spotkanie w WKU. Fachowcy doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu mieści się przy ul. Niemodlińska 90, strona internetowa http://www.opole.wku.wp.mil.pl e-mail: wkuopole@ron.mil.pl, tel. 261 626 046, 261 625 575. Opracował: Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Opolu.

JPEGSP -zrób pierwszy krok-2.jpeg (145,40KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.