Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa”. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Turawa dot. projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa”. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 11 marca 2020 r. i zakończą się w dniu 25  marca 2020 r.

Forma konsultacji:

Zgłaszanie przez mieszkańców Gminy Turawa uwag, przy wykorzystaniu formularza zgłaszania uwag, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie od dnia 11 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Turawie (ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa):

1) osobiście w sekretariacie Urzędu;

2) listownie na adres Urzędu;

3) elektronicznie na adres: ug@turawa.pl.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Urząd Gminy Turawa, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie Urzędu Gminy Turawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Treść projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa” oraz formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
DOCformularz-zglaszania-uwag-1-1.doc (32,50KB)

PDFProjekt Regulaminu.pdf (327,00KB)

PDFWyniki konsultacji.pdf (335,68KB)

Opublikował(a): Wioletta Biernot
Data publikacji:
 12-03-2020 09:44

Modyfikował(a): Wioletta Biernot
Data modyfikacji:
 01-04-2020 10:39
Przewiń do góry